Szent Adalbert Központ 2016

“Élő ma­gyar fes­té­szet” – Magyarország há­rom fes­té­sze­ti ge­ne­rá­ci­ó­já­nak be­mu­ta­tó­ja
A Magyar Festészet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye

Szent Adalbert Központ
(2500 Esztergom, Szent István tér 10.)
2016. ok­tó­ber 16-november 9.

 

A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szurcsik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se
A ren­dez­vény há­zi­asszo­nya: Cserháti Ágnes, a MFNA szó­vi­vő­je
Díjátadások: Életműdíj, Maticska Jenő-díj az EMMI tá­mo­ga­tá­sá­val,
Magyar Művészeti Akadémia Festészeti-díja
Közreműködött: Móra Erzsi és Gál Gábor
www.szentadalbert.hu

A fo­tó­kat ké­szí­tet­te: ifj. Török Gábor

2016.10.16. Szent Adalbert Központ „Élő ma­gyar fes­té­szet”

This gallery contains 31 photos