Szent Adalbert Központ 2016

Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja A Magyar Fes­té­szet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye Szent Adal­bert Köz­pont (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10.) 2016. októ­ber 16-november 9.   A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes, a…

Continue Reading