Van-e neme a tehetségnek?

Női vonal a Ferenc­vá­ros­ban Női vonal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti kiál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény falai között. A kiál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ magyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és hazai hely­ze­té­re. A kiál­lí­tott alko­tá­sok, sőt, talán min­den alko­tás azt mutat­ja be,…

Continue Reading

Mai magyar szakrális festészet a Kárpát-medencében

Continue Reading