2012. október 19.

Van-e neme a tehetségnek?

Női vo­nal a Ferencvárosban Női vo­nal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény fa­lai kö­zött. A ki­ál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ ma­gyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és ha­zai hely­ze­té­re. … Tovább