Tárt Kapu Galéria

Kiál­lí­tás címe: Agrár punk, vagy új nép­mű­vé­szet? — TÓTI TOTEMEK
Kiál­lító művé­sz: Csom Árpád
Meg­nyitja: Dr. Beke Lász­ló művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dők: Kru­lik Zol­tán (Makám Együt­tes)

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Tapolcai- és Káli meden­ce hatá­rán, a tanú­he­gyek öle­lé­sé­ben fek­vő Káp­ta­lan­tó­ti­ban él és alkot Csom Árpád fafa­ra­gó.
Léte­ző és kép­ze­let­be­li pász­tor­ősök nyom­do­ka­in, mező­gaz­da­sá­gi mun­kás­ként – a tavasz-nyár-ősz aktív idő­sza­kai után a téli reme­te­ség csend­jé­ben és időt­len­sé­gé­ben a sza­bad­ság bájo­ló tün­dé­re­i­nek ihle­tő érin­té­se által kezd­te saját ked­vé­re és örö­mé­re farig­csál­ni a fát.
Az első tár­gya­kat apja nyom­do­ka­in jár­va kis­gyer­me­ké­nek készí­tet­te: cif­ra palo­tát, kis­ha­jót, játé­kos masz­ko­kat, rajz­film figu­rá­kat, a média által elárasz­tott típus-idolokat. Később saját elkép­ze­lé­sei alap­ján gaz­da­gon díszí­tett, egzo­ti­kus masz­kok soro­za­tát.
Az utób­bi évek­ben kife­je­zet­ten kere­si a fában, gyö­ke­rek­ben, ágak­ban a bel­ső tar­tal­mak kife­je­zé­sét szol­gá­ló for­mát, amely­ből épít­kez­het.
Műve­i­nek for­rá­sa az alap­ve­tő embe­ri tapasz­ta­lat és a spon­tán inven­ció. Az alko­tá­sok leg­ben­sőbb impul­zu­sa­i­ból és kész­te­té­se­i­ből for­má­lód­nak, bár­mi­fé­le sza­bály vagy kül­ső – akár kul­tu­rá­lis – nyo­más nél­kül.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Szep­tem­ber 7. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Novem­ber 15.
Nyit­va tar­tás: K-P: 14.00–18.00

TártKapuGaléria

1092 Buda­pest, Hőgyes End­re u. 2.