Tárt Kapu Galéria

Tárt Kapu Galéria

Kiál­lí­tás címe: Agrár punk, vagy új népmű­vé­szet? — TÓTI TOTEMEK
Kiál­lító művé­sz: Csom Árpád
Meg­nyitja: Dr. Beke László művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Kru­lik Zol­tán (Makám Együttes)

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Tapol­cai– és Káli medence hatá­rán, a tanú­he­gyek öle­lé­sé­ben fekvő Káp­ta­lan­tó­ti­ban él és alkot Csom Árpád fafa­ragó.
Létező és kép­ze­let­beli pász­torő­sök nyom­do­kain, mező­gaz­da­sági mun­kás­ként – a tavasz-nyár-ősz aktív idő­sza­kai után a téli reme­te­ség csend­jé­ben és időt­len­sé­gé­ben a sza­bad­ság bájoló tün­dé­re­i­nek ihlető érin­tése által kezdte saját ked­vére és örö­mére farig­csálni a fát.
Az első tár­gya­kat apja nyom­do­kain járva kis­gyer­me­ké­nek készí­tette: cifra palo­tát, kis­ha­jót, játé­kos masz­ko­kat, rajz­film figu­rá­kat, a média által elárasz­tott típus-idolokat. Később saját elkép­ze­lé­sei alap­ján gaz­da­gon díszí­tett, egzo­ti­kus masz­kok soro­za­tát.
Az utóbbi évek­ben kife­je­zet­ten keresi a fában, gyö­ke­rek­ben, ágak­ban a belső tar­tal­mak kife­je­zé­sét szol­gáló for­mát, amely­ből épít­kez­het.
Műve­i­nek for­rása az alap­vető emberi tapasz­ta­lat és a spon­tán inven­ció. Az alko­tá­sok leg­bensőbb impul­zu­sa­i­ból és kész­te­té­se­iből for­má­lód­nak, bár­mi­féle sza­bály vagy külső – akár kul­tu­rá­lis – nyo­más nélkül.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Szep­tem­ber 7. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Novem­ber 15.
Nyitva tar­tás: K-P: 14.00–18.00

TártKapuGaléria

1092 Buda­pest, Hőgyes Endre u. 2.