Templom Galéria

Ren­dezte: Egri Kul­tu­rá­lis és Művé­szeti Köz­pont
Kiál­lí­tás címe: Színek-Fények – Évek, vala­mint “Csí­ziós Nagy Fes­tés” kiál­lí­tás­bontó Fes­té­szet Napi akció
Kiál­lító művé­szek: Her­czeg Ist­ván, Pie­rony­mus Kosch, Sza­kács Imre

Meg­nyitja: Sza­kol­czay lajos, Buda Péter atya. A ren­dez­vény zárá­sa­ként Pie­rony­mus Kosch mond bontóbeszédet.

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Színek-Fények – Évek cím­mel 3 képzőmű­vész barát­sá­gá­ból szü­le­tett a tár­lat, melyet az egri Temp­lom Galé­ri­á­ban ren­dez­tünk meg.
A „Nagy Raj­zo­lás” és „A Magyar Fes­té­szet Napja” ese­mé­nye­i­hez kap­cso­lódva a tár­lat hely­szí­nén 2015. októ­ber 9-én dél­után 17.52-kor „Csí­ziós Nagy Festés”-t és kiál­lí­tás­bon­tót ren­de­zünk.
Tár­sa­dalmi, gaz­da­sági és kul­tu­rá­lis feszült­ség­től ter­hes korunk­ban fon­tos­nak tart­juk az olyan ember­sza­bású látás­kul­tú­rára fel­hívó akciót, mint ez.

Az akció prog­ramja:
— festés-rajzolás a művé­szek között, a művé­szek­kel
— vetí­tés
— beszél­ge­tés.
A cél, hogy a bará­tok, ismerő­sök, isme­ret­le­nek aktí­van részt vegye­nek ebben.
A ren­dez­vény zárá­sa­ként Pie­rony­mus Kosch mond bontóbeszédet.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 19 17.52
„Csí­ziós Nagy Fes­tés” és Kiál­lí­tás­bontó: októ­ber 9 17.52
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. szep­tem­ber 19.–október 9.

Nyitva tar­tás: keddtől — vasár­na­pig, 10– 18 óra között.
ekmk_new_logo

Eger, Temp­lom Galé­ria, Tri­ni­tá­rius utca 5.