Templom Galéria

Rendezte: Egri Kulturális és Művészeti Központ
Kiál­lí­tás cí­me: Színek-Fények – Évek, va­la­mint “Csíziós Nagy Festés” ki­ál­lí­tás­bon­tó Festészet Napi ak­ció
Kiállító mű­vé­szek: Herczeg István, Pieronymus Kosch, Szakács Imre

Meg­nyitja: Szakolczay la­jos, Buda Péter atya. A ren­dez­vény zá­rá­sa­ként Pieronymus Kosch mond bon­tó­be­szé­det.

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Színek-Fények – Évek cím­mel 3 kép­ző­mű­vész ba­rát­sá­gá­ból szü­le­tett a tár­lat, me­lyet az eg­ri Templom Galériában ren­dez­tünk meg.
A „Nagy Rajzolás” és „A Magyar Festészet Napja” ese­mé­nye­i­hez kap­cso­lód­va a tár­lat hely­szí­nén 2015. ok­tó­ber 9-én dél­után 17.52-kor „Csíziós Nagy Festés”-t és ki­ál­lí­tás­bon­tót ren­de­zünk.
Társadalmi, gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis fe­szült­ség­től ter­hes ko­runk­ban fon­tos­nak tart­juk az olyan em­ber­sza­bá­sú lá­tás­kul­tú­rá­ra fel­hí­vó ak­ci­ót, mint ez.

Az ak­ció prog­ram­ja:
– festés-rajzolás a mű­vé­szek kö­zött, a mű­vé­szek­kel
– ve­tí­tés
– be­szél­ge­tés.
A cél, hogy a ba­rá­tok, is­me­rő­sök, is­me­ret­le­nek ak­tí­van részt ve­gye­nek eb­ben.
A ren­dez­vény zá­rá­sa­ként Pieronymus Kosch mond bon­tó­be­szé­det.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 19 17.52
„Csíziós Nagy Festés” és Kiállításbontó: ok­tó­ber 9 17.52
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. szep­tem­ber 19.–október 9.

Nyitva tar­tás: kedd­től – va­sár­na­pig, 10- 18 óra kö­zött.
ekmk_new_logo

Eger, Templom Galéria, Trinitárius ut­ca 5.