Ren­dez­te: Egri Kul­tu­rá­lis és Művé­sze­ti Köz­pont
Kiál­lí­tás címe: Színek-Fények – Évek, vala­mint “Csí­zi­ós Nagy Fes­tés” kiál­lí­tás­bon­tó Fes­té­szet Napi akció
Kiál­lí­tó művé­szek: Herczeg Ist­ván, Pie­rony­mus Kosch, Sza­kács Imre

Meg­nyitja: Sza­kolczay lajos, Buda Péter atya. A ren­dez­vény zárá­sa­ként Pie­rony­mus Kosch mond bon­tó­be­szé­det.

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Színek-Fények – Évek cím­mel 3 kép­ző­mű­vész barát­sá­gá­ból szü­le­tett a tár­lat, melyet az egri Temp­lom Galé­ri­á­ban ren­dez­tünk meg.
A „Nagy Raj­zo­lás” és „A Magyar Fes­té­szet Nap­ja” ese­mé­nye­i­hez kap­cso­lód­va a tár­lat hely­szí­nén 2015. októ­ber 9-én dél­után 17.52-kor „Csí­zi­ós Nagy Festés”-t és kiál­lí­tás­bon­tót ren­de­zünk.
Tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis feszült­ség­től ter­hes korunk­ban fon­tos­nak tart­juk az olyan ember­sza­bá­sú látás­kul­tú­rá­ra fel­hí­vó akci­ót, mint ez.

Az akció prog­ram­ja:
— festés-rajzolás a művé­szek között, a művé­szek­kel
— vetí­tés
— beszél­ge­tés.
A cél, hogy a bará­tok, isme­rő­sök, isme­ret­le­nek aktí­van részt vegye­nek ebben.
A ren­dez­vény zárá­sa­ként Pie­rony­mus Kosch mond bon­tó­be­szé­det.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 19 17.52
„Csí­zi­ós Nagy Fes­tés” és Kiál­lí­tás­bon­tó: októ­ber 9 17.52
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. szep­tem­ber 19.–október 9.

Nyit­va tar­tás: kedd­től — vasár­na­pig, 10- 18 óra között.
ekmk_new_logo

Eger, Temp­lom Galé­ria, Tri­ni­tá­ri­us utca 5.