THE TALENT (VI. Diploma Nélkül)

Képzőművészeti pályázat a 12. Magyar Festészet Napja alkalmából

A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­det auto­di­dak­ta művé­szek szá­má­ra. A pályá­zat cél­ja, hogy segít­se a tehet­sé­ges alko­tók elő­re­lé­pé­sét, vala­mint bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra.

A pályá­zat témá­ja:DINAMIKA

A kiál­lí­tan­dó műve­ket pályá­zat kere­tén belül füg­get­len szak­mai zsű­ri válo­gat­ja ki.

Leadá­si határ­idő: 2013. szep­tem­ber 26. csü­tör­tök, 20.00 óra

Pályá­za­ti fel­té­te­lek:

A pályá­za­ton indul­hat min­den 18. élet­évét betöl­tött alko­tó, aki nem ren­del­ke­zik kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti dip­lo­má­val; nem hall­ga­tó­ja kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény­nek, továb­bá az alko­tó­te­vé­keny­sé­gét nem meg­él­he­tés­ként, hiva­tás­sze­rű­en gya­ko­rol­ja.

A pályá­za­to­kat fes­té­szet (olaj, tem­pe­ra, gou­ache, és akril tech­ni­kák­kal készí­tett alko­tá­sok) vala­mint egy össze­vont, a gra­fi­kák (sokszorosított- és egye­di gra­fi­ka — akva­rell, pasz­tell, sza­bad­ké­zi rajz és fotó ala­pú kép­ző­mű­vé­sze­ti tech­ni­kák) szá­má­ra fenn­tar­tott kate­gó­ri­á­ban vár­juk.

Egy művész maxi­mum három alko­tás­sal pályáz­hat. Egy soro­zat egy alko­tás­nak minő­sül, ami maxi­mum 3műből áll­hat. (A zsű­ri fenn­tart­ja a soro­za­tok meg­bon­tá­sá­nak jogát.)

A 2011 előtt készí­tett műve­ket nem áll módunk­ban befo­gad­ni.

Méret­be­li meg­kö­tés: az alko­tá­sok mére­te maxi­mum 100 cm x 70 cm lehet.

A pályá­zat beadá­sá­nak mód­ja:

Pályáz­ni Augusz­tus 5-től lehet a www.thetalent.hu olda­lon, az online jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel.

A kiál­lí­tan­dó műve­ket a kiál­lí­tás hely­szí­nén (Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter Buda­pest 1095 Sorok­sá­ri út 164., 18-as épü­let) sze­mé­lye­sen fogad­juk az aláb­bi idő­pon­tok­ban:

Szep­tem­ber 5. 14:00 – 20:00 / Szep­tem­ber 12. 14:00 – 20:00 / Szep­tem­ber 20. 14:00 – 20:00 / Szep­tem­ber 26. 14:00 – 20:00

Az ettől elté­rő idő­pon­tok­ban nincs lehe­tő­ség a pályá­za­tok beadá­sá­ra!

(Ha nem a művek alko­tó­ja adja le a pálya­mű­ve­ket, a leadó nevé­re szó­ló meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges! A meg­ha­tal­ma­zá­son sze­re­pel­jen a meg­ha­tal­ma­zó neve (pályá­zó), lak­cí­me, sze­mély­iga­zol­vány szá­ma, elekt­ro­ni­kus és tele­fo­nos elér­he­tő­sé­ge, vala­mint a meg­ha­tal­ma­zott neve és sze­mé­lyé­nek azo­no­sí­tá­sá­ra alkal­mas iga­zol­vá­nyá­nak szá­ma, és 2 tanú.)

A pályá­zat egyéb fel­té­te­lei:

A benyúj­tott pálya­mű­ve­ket kizá­ró­lag kiál­lí­tás­ra kész álla­pot­ban (fest­mé­nyek sta­bi­lan beke­re­tez­ve, kiala­kí­tott dupla- vagy köz­pon­to­sí­tott akasz­tó­val ellát­va; gra­fi­kák paszpartuzva-üveglap mögött, dupla- vagy köz­pon­to­sí­tott akasz­tó­val ellát­va) tud­juk befo­gad­ni. Kér­jük az alko­tó nevét és a mű címét a pálya­mű hát­ol­da­lá­ra fel­je­gyez­ni. Azon műve­ket, ame­lyek nem a leírt módon kerül­nek beho­za­tal­ra, nem áll módunk­ban elfo­gad­ni.

A zsű­ri­zés­re 2013. Szep­tem­ber 27-én kerül sor. Kate­gó­ri­án­ként maxi­mum 100 alko­tást állí­tunk ki a Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter­ben. A kivá­lasz­tott művek továb­bi kiál­lí­tá­so­kon vesz­nek részt Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban, az aláb­bi part­ner­hely­szí­ne­ken: Bar Ladi­no, Café Ali­bi, Castro Biszt­ró, Csak MixArt Bar, DZZS Bár, Fogas­ház Kul­tu­rá­lis Befo­ga­dó­tér, Hír­adó Kávé­zó, Mika Tiva­dar Mula­tó, Púder Bár­szín­ház, Super 8 Bár.

A zsű­ri­zés ered­mé­nyét 2013. Szep­tem­ber 30-án 14:00 óra­kor tesszük köz­zé a www.thetalent.hu olda­lon.

Azon alko­tá­so­kat, ame­lye­ket nem válo­gat be a zsű­ri a kiál­lí­tás­ra, az alko­tó­nak el kell szál­lí­ta­nia. A művek az aláb­bi idő­pon­tok­ban vehe­tő­ek át:

2013. Októ­ber 3. 14:00 – 20:00/ Októ­ber 4. 14.00 – 20:00 / Októ­ber 10. 14.00 – 20:00 / Októ­ber 11. 14:00 – 20:00

Amennyi­ben a fen­ti idő­pon­tok­ban nem veszik át az alko­tá­so­kat, a pályá­zat kiíró­ja 100,- Ft + áfa / nap /mű, táro­lá­si díjat szá­mít fel. Ha nem az alko­tó veszi át a művet sze­mé­lye­sen, akkor a meg­bí­zott átve­vő­nek a nevé­re szó­ló meg­ha­tal­ma­zás­sal kell ren­del­kez­nie (a meg­ha­tal­ma­zá­son ugyan­azok­nak az infor­má­ci­ók­nak kell sze­re­pel­nie, ami már fen­tebb fel­so­ro­lás­ra került).

A pályá­zat MEGNYITÓ ese­mé­nye:

A FESTÉSZET kate­gó­ria kiál­lí­tá­sa 2013. októ­ber 18-én, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ha­tó novem­ber 13-ig)

A GRAFIKA kate­gó­ria kiál­lí­tá­sa 2013. novem­ber 8-án, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ha­tó decem­ber 4-ig)

A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter­ben ren­de­zett kiál­lí­tá­sok láto­ga­tá­si ide­je:

Hét­köz­na­po­kon 10:00 – 18:00, elő­adás­na­po­kon 10:00 – 22:00.

A part­ner­hely­szí­ne­ken a fes­té­szet kate­gó­ria 2013. novem­ber 14-től 2014. janu­ár 17-ig tekint­he­tő meg, a gra­fi­ka kate­gó­ria pedig 2013. decem­ber 5-től 2014. feb­ru­ár 7-ig lát­ha­tó. Az együtt­mű­kö­dő part­ne­re­ink­nél kihe­lye­zett művek meg­te­kint­he­tő­ek az aláb­bi címe­ken:

Bar Ladi­no – 1074 Buda­pest, Dob utca 53.

Café Ali­bi – 1053 Buda­pest, Egye­tem tér 4.

Castro Biszt­ró – 1075 Buda­pest, Madách tér 3.

Csak MixArt Bar – 1075 Buda­pest, Síp utca 4.

DZZS Bár – 1072 Buda­pest, Nagy­dió­fa utca 30.

Fogas­ház Kul­tu­rá­lis Befo­ga­dó­tér – 1073 Buda­pest, Akác­fa utca 51.

Hír­adó Kávé­zó – 1073 Buda­pest, Erzsé­bet kör­út 13.

Mika Tiva­dar Mula­tó – 1075 Busa­pest, Kazin­czy utca 47

Púder Bár­szín­ház – 1092 Buda­pest, Ráday utca 8

Super 8 Bár – 1085 Buda­pest, Kőfa­ra­gó utca 8

Továb­bi infor­má­ci­ó­ért, kér­jük, láto­gas­sa­nak el együtt­mű­kö­dő part­ne­re­ink web­ol­da­lá­ra!

A kiál­lí­tott műve­ket (mind­két kate­gó­ri­á­ban) a kiál­lí­tás soro­zat végez­té­vel a követ­ke­ző napo­kon lehet átven­ni:

2014. Feb­ru­ár 20. 14:00 – 20:00 / Feb­ru­ár 27. 14:00 – 20:00 / Már­ci­us 6. 14:00 – 20:00.

Kér­jük az alko­tó­kat, hogy az átvé­tel­re saját cso­ma­go­ló anyag­gal érkez­ze­nek, vagy igény ese­tén a műve­ket 500,- Ft/alkotás díj elle­né­ben kérés­re becso­ma­gol­juk. Ha a művek nem kerül­nek elszál­lí­tás­ra az egyez­te­tett idő­pont­ban, táro­lá­si díjat szá­mol­nunk fel, amely­nek érté­ke: 100,- Ft+áfa / alko­tás / nap. Ha nem az alko­tó veszi át a művet, akkor a meg­bí­zott átve­vő­nek a nevé­re szó­ló meg­ha­tal­ma­zás­sal kell ren­del­kez­nie (a meg­ha­tal­ma­zá­son ugyan­azok­nak az infor­má­ci­ók­nak kell sze­re­pel­nie, ami már fen­tebb fel­so­ro­lás­ra került).

Regiszt­rá­ci­ós díj: 3500,- Ft / kate­gó­ria / pályá­zó (amely a követ­ke­ző költ­sé­gek fede­ze­té­ül szol­gál: ren­de­zé­si költ­sé­gek, terem építés-bontás, megvilágítás- és rezsi költ­ség, a szak­mai zsű­ri díja, az alko­tók díja­zá­sa, meg­nyi­tó ven­dég­lá­tás, a kiál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos PR költ­sé­gek, a művek ki- és beszál­lí­tá­sa a part­ner­hely­szí­nek­ről).

A regiszt­rá­ci­ós díj a hely­szí­nen, a pályá­za­ti anya­gok beadá­sa­kor fize­ten­dő. A regiszt­rá­ci­ós díjat nem áll módunk­ban vissza­té­rí­te­ni abban az eset­ben sem, ha a Pályá­zó egyet­len mun­ká­ja sem kerül bevá­lo­ga­tás­ra a zsű­ri által. Szám­la igényt a regiszt­rá­ci­ós lapon elő­re kér­jük jelez­ni, szám­lá­zá­si név és cím, vala­mint adó­szám pon­tos meg­adá­sá­val. A szám­lát az adott tárgy­hó­nap végén pos­táz­zuk.

A három tag­ból álló füg­get­len zsű­ri a szak­ma leg­je­len­tő­sebb kép­vi­se­lő­i­ből áll össze: Atlasz Gábor (fes­tő­mű­vész, a zsű­ri elnö­ke), Dóri Éva (művé­szet tanár), és Dr. Matits Ferenc (művé­szet­tör­té­nész).

Kiad­ha­tó díjak kate­gó­ri­án­ként:

Fes­té­szet kate­gó­ria

I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let a Magyar Művész­el­lá­tó jóvol­tá­ból, köszön­jük!

II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint)

III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)

A Magyar Művész­el­lá­tó Külön­dí­ja 30 000 Ft (azaz har­minc­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let.

Gra­fi­kák kate­gó­ria

I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő aján­dék­cso­mag a Magyar Művész­el­lá­tó jóvol­tá­ból, köszön­jük!

II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint)

III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)

INFORMÁCIÓ: Faze­kas Tímea

Mobil: 06 30 610 55 59

E-mail: timea.fazekas@bakelitstudio.hu

Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter, 1095 Buda­pest Sorok­sá­ri út 164. 18-as épü­let.

A kiál­lí­tás tör­té­ne­té­ről bővebb infor­má­ci­ó­kat az aláb­bi lin­ken talál­nak: http://thetalent.hu/index.php?page=galleria&id=13

Ered­mé­nyes alko­tó­mun­kát kívá­nunk!