THE TALENT (VI. Diploma Nélkül)

Képzőművészeti pályázat a 12. Magyar Festészet Napja alkalmából

A Bakelit Multi Art Center kép­ző­mű­vé­sze­ti pá­lyá­za­tot hir­det au­to­di­dak­ta mű­vé­szek szá­má­ra. A pá­lyá­zat cél­ja, hogy se­gít­se a te­het­sé­ges al­ko­tók elő­re­lé­pé­sét, va­la­mint be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra.

A pá­lyá­zat té­má­ja: „DINAMIKA”

A ki­ál­lí­tan­dó mű­ve­ket pá­lyá­zat ke­re­tén be­lül füg­get­len szak­mai zsű­ri vá­lo­gat­ja ki.

Leadási ha­tár­idő: 2013. szep­tem­ber 26. csü­tör­tök, 20.00 óra

Pályázati fel­té­te­lek:

A pá­lyá­za­ton in­dul­hat min­den 18. élet­évét be­töl­tött al­ko­tó, aki nem ren­del­ke­zik kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti dip­lo­má­val; nem hall­ga­tó­ja kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény­nek, to­váb­bá az al­ko­tó­te­vé­keny­sé­gét nem meg­él­he­tés­ként, hi­va­tás­sze­rű­en gya­ko­rol­ja.

A pá­lyá­za­to­kat fes­té­szet (olaj, tem­pe­ra, gou­ache, és ak­ril tech­ni­kák­kal ké­szí­tett al­ko­tá­sok) va­la­mint egy össze­vont, a gra­fi­kák (sokszorosított- és egye­di gra­fi­ka – ak­va­rell, pasz­tell, sza­bad­ké­zi rajz és fo­tó ala­pú kép­ző­mű­vé­sze­ti tech­ni­kák) szá­má­ra fenn­tar­tott ka­te­gó­ri­á­ban vár­juk.

Egy mű­vész ma­xi­mum há­rom al­ko­tás­sal pá­lyáz­hat. Egy so­ro­zat egy al­ko­tás­nak mi­nő­sül, ami ma­xi­mum 3műből áll­hat. (A zsű­ri fenn­tart­ja a so­ro­za­tok meg­bon­tá­sá­nak jo­gát.)

A 2011 előtt ké­szí­tett mű­ve­ket nem áll mó­dunk­ban be­fo­gad­ni.

Méretbeli meg­kö­tés: az al­ko­tá­sok mé­re­te ma­xi­mum 100 cm x 70 cm le­het.

A pá­lyá­zat be­adá­sá­nak mód­ja:

Pályázni Augusztus 5-től le­het a www.thetalent.hu ol­da­lon, az on­line je­lent­ke­zé­si lap ki­töl­té­sé­vel.

A ki­ál­lí­tan­dó mű­ve­ket a ki­ál­lí­tás hely­szí­nén (Bakelit Multi Art Center Budapest 1095 Soroksári út 164., 18-as épü­let) sze­mé­lye­sen fo­gad­juk az aláb­bi idő­pon­tok­ban:

Szeptember 5. 14:00 – 20:00 / Szeptember 12. 14:00 – 20:00 / Szeptember 20. 14:00 – 20:00 / Szeptember 26. 14:00 – 20:00

Az et­től el­té­rő idő­pon­tok­ban nincs le­he­tő­ség a pá­lyá­za­tok be­adá­sá­ra!

(Ha nem a mű­vek al­ko­tó­ja ad­ja le a pá­lya­mű­ve­ket, a le­adó ne­vé­re szó­ló meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges! A meg­ha­tal­ma­zá­son sze­re­pel­jen a meg­ha­tal­ma­zó ne­ve (pá­lyá­zó), lak­cí­me, sze­mély­iga­zol­vány szá­ma, elekt­ro­ni­kus és te­le­fo­nos el­ér­he­tő­sé­ge, va­la­mint a meg­ha­tal­ma­zott ne­ve és sze­mé­lyé­nek azo­no­sí­tá­sá­ra al­kal­mas iga­zol­vá­nyá­nak szá­ma, és 2 ta­nú.)

A pá­lyá­zat egyéb fel­té­te­lei:

A be­nyúj­tott pá­lya­mű­ve­ket ki­zá­ró­lag ki­ál­lí­tás­ra kész ál­la­pot­ban (fest­mé­nyek sta­bi­lan be­ke­re­tez­ve, ki­ala­kí­tott dupla- vagy köz­pon­to­sí­tott akasz­tó­val el­lát­va; gra­fi­kák paszpartuzva-üveglap mö­gött, dupla- vagy köz­pon­to­sí­tott akasz­tó­val el­lát­va) tud­juk be­fo­gad­ni. Kérjük az al­ko­tó ne­vét és a mű cí­mét a pá­lya­mű hát­ol­da­lá­ra fel­je­gyez­ni. Azon mű­ve­ket, ame­lyek nem a le­írt mó­don ke­rül­nek be­ho­za­tal­ra, nem áll mó­dunk­ban el­fo­gad­ni.

A zsű­ri­zés­re 2013. Szeptember 27-én ke­rül sor. Kategóriánként ma­xi­mum 100 al­ko­tást ál­lí­tunk ki a Bakelit Multi Art Centerben. A ki­vá­lasz­tott mű­vek to­váb­bi ki­ál­lí­tá­so­kon vesz­nek részt Budapest bel­vá­ro­sá­ban, az aláb­bi part­ner­hely­szí­ne­ken: Bar Ladino, Café Alibi, Castro Bisztró, Csak MixArt Bar, DZZS Bár, Fogasház Kulturális Befogadótér, Híradó Kávézó, Mika Tivadar Mulató, Púder Bárszínház, Super 8 Bár.

A zsű­ri­zés ered­mé­nyét 2013. Szeptember 30-án 14:00 óra­kor tesszük köz­zé a www.thetalent.hu ol­da­lon.

Azon al­ko­tá­so­kat, ame­lye­ket nem vá­lo­gat be a zsű­ri a ki­ál­lí­tás­ra, az al­ko­tó­nak el kell szál­lí­ta­nia. A mű­vek az aláb­bi idő­pon­tok­ban ve­he­tő­ek át:

2013. Október 3. 14:00 – 20:00/ Október 4. 14.00 – 20:00 / Október 10. 14.00 – 20:00 / Október 11. 14:00 – 20:00

Amennyiben a fen­ti idő­pon­tok­ban nem ve­szik át az al­ko­tá­so­kat, a pá­lyá­zat ki­író­ja 100,- Ft + áfa / nap /mű, tá­ro­lá­si dí­jat szá­mít fel. Ha nem az al­ko­tó ve­szi át a mű­vet sze­mé­lye­sen, ak­kor a meg­bí­zott át­ve­vő­nek a ne­vé­re szó­ló meg­ha­tal­ma­zás­sal kell ren­del­kez­nie (a meg­ha­tal­ma­zá­son ugyan­azok­nak az in­for­má­ci­ók­nak kell sze­re­pel­nie, ami már fen­tebb fel­so­ro­lás­ra ke­rült).

A pá­lyá­zat MEGNYITÓ ese­mé­nye:

A FESTÉSZET ka­te­gó­ria ki­ál­lí­tá­sa 2013. ok­tó­ber 18-én, 19.00 óra­kor nyí­lik (lá­to­gat­ha­tó no­vem­ber 13-ig)

A GRAFIKA ka­te­gó­ria ki­ál­lí­tá­sa 2013. no­vem­ber 8-án, 19.00 óra­kor nyí­lik (lá­to­gat­ha­tó de­cem­ber 4-ig)

A Bakelit Multi Art Centerben ren­de­zett ki­ál­lí­tá­sok lá­to­ga­tá­si ide­je:

Hétköznapokon 10:00 – 18:00, elő­adás­na­po­kon 10:00 – 22:00.

A part­ner­hely­szí­ne­ken a fes­té­szet ka­te­gó­ria 2013. no­vem­ber 14-től 2014. ja­nu­ár 17-ig te­kint­he­tő meg, a gra­fi­ka ka­te­gó­ria pe­dig 2013. de­cem­ber 5-től 2014. feb­ru­ár 7-ig lát­ha­tó. Az együtt­mű­kö­dő part­ne­re­ink­nél ki­he­lye­zett mű­vek meg­te­kint­he­tő­ek az aláb­bi cí­me­ken:

Bar Ladino – 1074 Budapest, Dob ut­ca 53.

Café Alibi – 1053 Budapest, Egyetem tér 4.

Castro Bisztró – 1075 Budapest, Madách tér 3.

Csak MixArt Bar – 1075 Budapest, Síp ut­ca 4.

DZZS Bár – 1072 Budapest, Nagydiófa ut­ca 30.

Fogasház Kulturális Befogadótér – 1073 Budapest, Akácfa ut­ca 51.

Híradó Kávézó – 1073 Budapest, Erzsébet kör­út 13.

Mika Tivadar Mulató – 1075 Busapest, Kazinczy ut­ca 47

Púder Bárszínház – 1092 Budapest, Ráday ut­ca 8

Super 8 Bár – 1085 Budapest, Kőfaragó ut­ca 8

További in­for­má­ci­ó­ért, kér­jük, lá­to­gas­sa­nak el együtt­mű­kö­dő part­ne­re­ink web­ol­da­lá­ra!

A ki­ál­lí­tott mű­ve­ket (mind­két ka­te­gó­ri­á­ban) a ki­ál­lí­tás so­ro­zat vé­gez­té­vel a kö­vet­ke­ző na­po­kon le­het át­ven­ni:

2014. Február 20. 14:00 – 20:00 / Február 27. 14:00 – 20:00 / Március 6. 14:00 – 20:00.

Kérjük az al­ko­tó­kat, hogy az át­vé­tel­re sa­ját cso­ma­go­ló anyag­gal ér­kez­ze­nek, vagy igény ese­tén a mű­ve­ket 500,- Ft/alkotás díj el­le­né­ben ké­rés­re be­cso­ma­gol­juk. Ha a mű­vek nem ke­rül­nek el­szál­lí­tás­ra az egyez­te­tett idő­pont­ban, tá­ro­lá­si dí­jat szá­mol­nunk fel, amely­nek ér­té­ke: 100,- Ft+áfa / al­ko­tás / nap. Ha nem az al­ko­tó ve­szi át a mű­vet, ak­kor a meg­bí­zott át­ve­vő­nek a ne­vé­re szó­ló meg­ha­tal­ma­zás­sal kell ren­del­kez­nie (a meg­ha­tal­ma­zá­son ugyan­azok­nak az in­for­má­ci­ók­nak kell sze­re­pel­nie, ami már fen­tebb fel­so­ro­lás­ra ke­rült).

Regisztrációs díj: 3500,- Ft / ka­te­gó­ria / pá­lyá­zó (amely a kö­vet­ke­ző költ­sé­gek fe­de­ze­té­ül szol­gál: ren­de­zé­si költ­sé­gek, te­rem építés-bontás, megvilágítás- és re­zsi költ­ség, a szak­mai zsű­ri dí­ja, az al­ko­tók dí­ja­zá­sa, meg­nyi­tó ven­dég­lá­tás, a ki­ál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos PR költ­sé­gek, a mű­vek ki- és be­szál­lí­tá­sa a part­ner­hely­szí­nek­ről).

A re­giszt­rá­ci­ós díj a hely­szí­nen, a pá­lyá­za­ti anya­gok be­adá­sa­kor fi­ze­ten­dő. A re­giszt­rá­ci­ós dí­jat nem áll mó­dunk­ban vissza­té­rí­te­ni ab­ban az eset­ben sem, ha a Pályázó egyet­len mun­ká­ja sem ke­rül be­vá­lo­ga­tás­ra a zsű­ri ál­tal. Számla igényt a re­giszt­rá­ci­ós la­pon elő­re kér­jük je­lez­ni, szám­lá­zá­si név és cím, va­la­mint adó­szám pon­tos meg­adá­sá­val. A szám­lát az adott tárgy­hó­nap vé­gén pos­táz­zuk.

A há­rom tag­ból ál­ló füg­get­len zsű­ri a szak­ma leg­je­len­tő­sebb kép­vi­se­lő­i­ből áll össze: Atlasz Gábor (fes­tő­mű­vész, a zsű­ri el­nö­ke), Dóri Éva (mű­vé­szet ta­nár), és Dr. Matits Ferenc (mű­vé­szet­tör­té­nész).

Kiadható dí­jak ka­te­gó­ri­án­ként:

Festészet ka­te­gó­ria

I. díj: 35 000 Ft (az­az har­minc­öt­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let a Magyar Művészellátó jó­vol­tá­ból, kö­szön­jük!

II. díj: 20 000 Ft (az­az húsz­ezer fo­rint)

III. díj: 10 000 Ft (az­az tíz­ezer fo­rint)

A Magyar Művészellátó Különdíja 30 000 Ft (az­az har­minc­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let.

Grafikák ka­te­gó­ria

I. díj: 35 000 Ft (az­az har­minc­öt­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő aján­dék­cso­mag a Magyar Művészellátó jó­vol­tá­ból, kö­szön­jük!

II. díj: 20 000 Ft (az­az húsz­ezer fo­rint)

III. díj: 10 000 Ft (az­az tíz­ezer fo­rint)

INFORMÁCIÓ: Fazekas Tímea

Mobil: 06 30 610 55 59

E-mail: timea.fazekas@bakelitstudio.hu

Bakelit Multi Art Center, 1095 Budapest Soroksári út 164. 18-as épü­let.

A ki­ál­lí­tás tör­té­ne­té­ről bő­vebb in­for­má­ci­ó­kat az aláb­bi lin­ken ta­lál­nak: http://thetalent.hu/index.php?page=galleria&id=13

Eredményes al­ko­tó­mun­kát kí­vá­nunk!

Comments are closed.