THE TALENT (VI. Diploma Nélkül)

Képzőmű­vé­szeti pályá­zat a 12. Magyar Fes­té­szet Napja alkalmából

A Bake­lit Multi Art Cen­ter képzőmű­vé­szeti pályá­za­tot hir­det auto­di­dakta művé­szek szá­mára. A pályá­zat célja, hogy segítse a tehet­sé­ges alko­tók elő­re­lé­pé­sét, vala­mint bemu­tat­ko­zási lehető­sé­get biz­to­sít­son számukra.

A pályá­zat témája:DINAMIKA

A kiál­lí­tandó műve­ket pályá­zat kere­tén belül füg­get­len szak­mai zsűri válo­gatja ki.

Leadási határidő: 2013. szep­tem­ber 26. csü­tör­tök, 20.00 óra

Pályá­zati feltételek:

A pályá­za­ton indul­hat min­den 18. élet­évét betöl­tött alkotó, aki nem ren­del­ke­zik képzőmű­vé­szeti vagy iparmű­vé­szeti dip­lo­má­val; nem hall­ga­tója képzőmű­vé­szeti vagy iparmű­vé­szeti felsőok­ta­tási intéz­mény­nek, továbbá az alko­tó­te­vé­keny­sé­gét nem meg­él­he­tés­ként, hiva­tás­szerűen gyakorolja.

A pályá­za­to­kat fes­té­szet (olaj, tem­pera, gou­ache, és akril tech­ni­kák­kal készí­tett alko­tá­sok) vala­mint egy össze­vont, a gra­fi­kák (sok­szo­ro­sí­tott– és egyedi gra­fika — akva­rell, pasz­tell, sza­bad­kézi rajz és fotó alapú képzőmű­vé­szeti tech­ni­kák) szá­mára fenn­tar­tott kate­gó­ri­á­ban várjuk.

Egy művész maxi­mum három alko­tás­sal pályáz­hat. Egy soro­zat egy alko­tás­nak minő­sül, ami maxi­mum 3műből áll­hat. (A zsűri fenn­tartja a soro­za­tok meg­bon­tá­sá­nak jogát.)

A 2011 előtt készí­tett műve­ket nem áll módunk­ban befogadni.

Méret­beli meg­kö­tés: az alko­tá­sok mérete maxi­mum 100 cm x 70 cm lehet.

A pályá­zat beadá­sá­nak módja:

Pályázni Augusz­tus 5-től lehet a www.thetalent.hu olda­lon, az online jelent­ke­zési lap kitöltésével.

A kiál­lí­tandó műve­ket a kiál­lí­tás hely­szí­nén (Bake­lit Multi Art Cen­ter Buda­pest 1095 Sorok­sári út 164., 18-as épü­let) sze­mé­lye­sen fogad­juk az alábbi időpontokban:

Szep­tem­ber 5. 14:00 – 20:00 / Szep­tem­ber 12. 14:00 – 20:00 / Szep­tem­ber 20. 14:00 – 20:00 / Szep­tem­ber 26. 14:00 – 20:00

Az ettől eltérő idő­pon­tok­ban nincs lehető­ség a pályá­za­tok beadására!

(Ha nem a művek alko­tója adja le a pályamű­ve­ket, a leadó nevére szóló meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges! A meg­ha­tal­ma­zá­son sze­re­pel­jen a meg­ha­tal­mazó neve (pályázó), lak­címe, sze­mély­iga­zol­vány száma, elekt­ro­ni­kus és tele­fo­nos elér­hető­sége, vala­mint a meg­ha­tal­ma­zott neve és sze­mé­lyé­nek azo­no­sí­tá­sára alkal­mas iga­zol­vá­nyá­nak száma, és 2 tanú.)

A pályá­zat egyéb feltételei:

A benyúj­tott pályamű­ve­ket kizá­ró­lag kiál­lí­tásra kész álla­pot­ban (fest­mé­nyek sta­bi­lan beke­re­tezve, kiala­kí­tott dupla– vagy köz­pon­to­sí­tott akasz­tó­val ellátva; gra­fi­kák paszpartuzva-üveglap mögött, dupla– vagy köz­pon­to­sí­tott akasz­tó­val ellátva) tud­juk befo­gadni. Kér­jük az alkotó nevét és a mű címét a pályamű hát­ol­da­lára fel­je­gyezni. Azon műve­ket, ame­lyek nem a leírt módon kerül­nek beho­za­talra, nem áll módunk­ban elfogadni.

A zsű­ri­zésre 2013. Szep­tem­ber 27-én kerül sor. Kate­gó­ri­án­ként maxi­mum 100 alko­tást állí­tunk ki a Bake­lit Multi Art Cen­ter­ben. A kivá­lasz­tott művek további kiál­lí­tá­so­kon vesz­nek részt Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban, az alábbi part­ner­hely­szí­ne­ken: Bar Ladino, Café Alibi, Castro Bisztró, Csak Mix­Art Bar, DZZS Bár, Fogas­ház Kul­tu­rá­lis Befo­ga­dó­tér, Hír­adó Kávézó, Mika Tiva­dar Mulató, Púder Bár­szín­ház, Super 8 Bár.

A zsű­ri­zés ered­mé­nyét 2013. Szep­tem­ber 30-án 14:00 óra­kor tesszük közzé a www.thetalent.hu oldalon.

Azon alko­tá­so­kat, ame­lye­ket nem válo­gat be a zsűri a kiál­lí­tásra, az alko­tó­nak el kell szál­lí­ta­nia. A művek az alábbi idő­pon­tok­ban vehetőek át:

2013. Októ­ber 3. 14:00 – 20:00/ Októ­ber 4. 14.00 – 20:00 / Októ­ber 10. 14.00 – 20:00 / Októ­ber 11. 14:00 – 20:00

Amennyi­ben a fenti idő­pon­tok­ban nem veszik át az alko­tá­so­kat, a pályá­zat kiírója 100,- Ft + áfa / nap /mű, táro­lási díjat szá­mít fel. Ha nem az alkotó veszi át a művet sze­mé­lye­sen, akkor a meg­bí­zott átvevő­nek a nevére szóló meg­ha­tal­ma­zás­sal kell ren­del­kez­nie (a meg­ha­tal­ma­zá­son ugyan­azok­nak az infor­má­ci­ók­nak kell sze­re­pel­nie, ami már fen­tebb fel­so­ro­lásra került).

A pályá­zat MEGNYITÓ eseménye:

A FESTÉSZET kate­gó­ria kiál­lí­tása 2013. októ­ber 18-én, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ható novem­ber 13-ig)

A GRAFIKA kate­gó­ria kiál­lí­tása 2013. novem­ber 8-án, 19.00 óra­kor nyí­lik (láto­gat­ható decem­ber 4-ig)

A Bake­lit Multi Art Cen­ter­ben ren­de­zett kiál­lí­tá­sok láto­ga­tási ideje:

Hét­köz­na­po­kon 10:00 – 18:00, előa­dás­na­po­kon 10:00 – 22:00.

A part­ner­hely­szí­ne­ken a fes­té­szet kate­gó­ria 2013. novem­ber 14-től 2014. január 17-ig tekint­hető meg, a gra­fika kate­gó­ria pedig 2013. decem­ber 5-től 2014. feb­ruár 7-ig lát­ható. Az együttmű­ködő part­ne­re­ink­nél kihe­lye­zett művek meg­te­kint­hetőek az alábbi címeken:

Bar Ladino – 1074 Buda­pest, Dob utca 53.

Café Alibi – 1053 Buda­pest, Egye­tem tér 4.

Castro Bisztró – 1075 Buda­pest, Madách tér 3.

Csak Mix­Art Bar – 1075 Buda­pest, Síp utca 4.

DZZS Bár – 1072 Buda­pest, Nagy­diófa utca 30.

Fogas­ház Kul­tu­rá­lis Befo­ga­dó­tér – 1073 Buda­pest, Akácfa utca 51.

Hír­adó Kávézó – 1073 Buda­pest, Erzsé­bet körút 13.

Mika Tiva­dar Mulató – 1075 Busa­pest, Kazin­czy utca 47

Púder Bár­szín­ház – 1092 Buda­pest, Ráday utca 8

Super 8 Bár – 1085 Buda­pest, Kőfa­ragó utca 8

További infor­má­ci­ó­ért, kér­jük, láto­gas­sa­nak el együttmű­ködő part­ne­re­ink weboldalára!

A kiál­lí­tott műve­ket (mind­két kate­gó­ri­á­ban) a kiál­lí­tás soro­zat végez­té­vel a követ­kező napo­kon lehet átvenni:

2014. Feb­ruár 20. 14:00 – 20:00 / Feb­ruár 27. 14:00 – 20:00 / Már­cius 6. 14:00 – 20:00.

Kér­jük az alko­tó­kat, hogy az átvé­telre saját cso­ma­goló anyag­gal érkez­ze­nek, vagy igény ese­tén a műve­ket 500,- Ft/alkotás díj elle­né­ben kérésre becso­ma­gol­juk. Ha a művek nem kerül­nek elszál­lí­tásra az egyez­te­tett idő­pont­ban, táro­lási díjat szá­mol­nunk fel, amely­nek értéke: 100,- Ft+áfa / alko­tás / nap. Ha nem az alkotó veszi át a művet, akkor a meg­bí­zott átvevő­nek a nevére szóló meg­ha­tal­ma­zás­sal kell ren­del­kez­nie (a meg­ha­tal­ma­zá­son ugyan­azok­nak az infor­má­ci­ók­nak kell sze­re­pel­nie, ami már fen­tebb fel­so­ro­lásra került).

Regiszt­rá­ciós díj: 3500,- Ft / kate­gó­ria / pályázó (amely a követ­kező költ­sé­gek fede­ze­téül szol­gál: ren­de­zési költ­sé­gek, terem építés-bontás, meg­vi­lá­gí­tás– és rezsi költ­ség, a szak­mai zsűri díja, az alko­tók díja­zása, meg­nyitó ven­dég­lá­tás, a kiál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos PR költ­sé­gek, a művek ki– és beszál­lí­tása a partnerhelyszínekről).

A regiszt­rá­ciós díj a hely­szí­nen, a pályá­zati anya­gok beadá­sa­kor fize­tendő. A regiszt­rá­ciós díjat nem áll módunk­ban vissza­té­rí­teni abban az eset­ben sem, ha a Pályázó egyet­len mun­kája sem kerül bevá­lo­ga­tásra a zsűri által. Számla igényt a regiszt­rá­ciós lapon előre kér­jük jelezni, szám­lá­zási név és cím, vala­mint adó­szám pon­tos meg­adá­sá­val. A szám­lát az adott tárgy­hó­nap végén postázzuk.

A három tag­ból álló füg­get­len zsűri a szakma leg­je­lentő­sebb kép­vi­selőiből áll össze: Atlasz Gábor (festőmű­vész, a zsűri elnöke), Dóri Éva (művé­szet tanár), és Dr. Matits Ferenc (művészettörténész).

Kiad­ható díjak kategóriánként:

Fes­té­szet kategória

I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő fes­ték­kész­let a Magyar Művé­sz­el­látó jóvol­tá­ból, köszönjük!

II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint)

III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)

A Magyar Művé­sz­el­látó Külön­díja 30 000 Ft (azaz har­minc­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő festékkészlet.

Gra­fi­kák kategória

I. díj: 35 000 Ft (azaz har­minc­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő aján­dék­cso­mag a Magyar Művé­sz­el­látó jóvol­tá­ból, köszönjük!

II. díj: 20 000 Ft (azaz húsz­ezer forint)

III. díj: 10 000 Ft (azaz tíz­ezer forint)

INFORMÁCIÓ: Faze­kas Tímea

Mobil: 06 30 610 55 59

E-mail: timea.fazekas@bakelitstudio.hu

Bake­lit Multi Art Cen­ter, 1095 Buda­pest Sorok­sári út 164. 18-as épület.

A kiál­lí­tás tör­té­ne­téről bővebb infor­má­ci­ó­kat az alábbi lin­ken talál­nak: http://thetalent.hu/index.php?page=galleria&id=13

Ered­mé­nyes alko­tó­mun­kát kívánunk!

Comments are closed.