Tiszasülyi Művelődési Ház

Kiál­lí­tás hely­színe: Tiszasülyi Művelődési Ház, Tiszasüly

Kiál­lí­tás cí­me: Ki vi­szi át a fényt?
Kiál­lító művé­sz: Varga Erik fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Verebes György fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A mű­vész leg­újabb ak­ril és ak­va­rell mun­kái, me­lyek Istenről és Isten te­remt­mé­nye­i­ről szól­nak.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 5. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 26.

Nyitva tar­tás:
na­pon­ta 8.00-16.00 órá­ig

5061 Tiszasüly, Móra F. u. 26.