Kiál­lí­tás hely­színe: Tisza­sü­lyi Műve­lő­dé­si Ház, Tisza­süly

Kiál­lí­tás címe: Ki viszi át a fényt?
Kiál­lító művé­sz: Var­ga Erik fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Vere­bes György fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A művész leg­újabb akril és akva­rell mun­kái, melyek Isten­ről és Isten teremt­mé­nye­i­ről szól­nak.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 5. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 26.

Nyit­va tar­tás:
napon­ta 8.00–16.00 órá­ig

5061 Tisza­süly, Móra F. u. 26.