Tranzit Art Cafe

Corvin Rajziskola/ Tranzit Art Cafe

“Fiatal, hí­res és ma­gyar?”
Csoportos Simposion ki­ál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Kis Róka Csaba

Közreműködők:
Tarr Hajnalka, Szabó Eszter, Födő Gábor, Eszterházi Marcell, Kis ró­ka Csaba, Győrffy László.

A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Fiatal, Híres és Magyar?- sim­po­si­on
A Corvin Rajziskola né­hai, má­ra már hí­res­sé vált di­ák­ja­i­nak, és ta­ná­ra­i­nak mun­ká­i­ból ál­lí­tunk ki, és hív­juk el őket egy kö­tet­len be­szél­ge­tés­re.
Célközönségünk, a mű­vész­pá­lyá­ra ké­szü­lő fi­a­ta­lok.
Bemutatjuk a mű­vé­sze­ket, de a be­szél­ge­tés fő vo­na­la el­ső­sor­ban az len­ne, hogy ho­gyan ju­tut­ta­tok ide, mi­lyen buk­ta­tók és si­ke­rek vár­ják a fi­a­ta­lo­kat ezen a pá­lyán. A be­szél­ge­tés mo­de­rá­to­ra: Kis Róka Csaba fes­tő­mű­vész.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016, ok­to­ber 14.

Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: ok­tó­ber 10-15

Tranzit Art Cafe