Tranzit Art Cafe

Cor­vin Rajziskola/ Tran­zit Art Cafe

“Fia­tal, híres és magyar?“
Cso­por­tos Sim­po­sion kiállítása

Meg­nyitja: Kis Róka Csaba

Köz­remű­ködők:
Tarr Haj­nalka, Szabó Esz­ter, Födő Gábor, Esz­ter­házi Mar­cell, Kis róka Csaba, Győr­ffy László.

A kiál­lí­tás rövid leírása:
Fia­tal, Híres és Magyar?- sim­po­sion
A Cor­vin Rajz­is­kola néhai, mára már híressé vált diák­ja­i­nak, és taná­ra­i­nak mun­ká­i­ból állí­tunk ki, és hív­juk el őket egy kötet­len beszél­ge­tésre.
Cél­kö­zön­sé­günk, a művész­pá­lyára készülő fia­ta­lok.
Bemu­tat­juk a művé­sze­ket, de a beszél­ge­tés fő vonala első­sor­ban az lenne, hogy hogyan jutut­ta­tok ide, milyen buk­ta­tók és sike­rek vár­ják a fia­ta­lo­kat ezen a pályán. A beszél­ge­tés mode­rá­tora: Kis Róka Csaba festőművész.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016, okto­ber 14.

Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 10–15

Tran­zit Art Cafe