Corvin Rajziskola/ Tranzit Art Cafe

Fia­tal, híres és magyar?”
Cso­por­tos Sim­po­si­on kiál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Kis Róka Csa­ba

Köz­re­mű­kö­dők:
Tarr Haj­nal­ka, Sza­bó Esz­ter, Födő Gábor, Esz­ter­há­zi Mar­cell, Kis róka Csa­ba, Győr­ffy Lász­ló.

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Fia­tal, Híres és Magyar?- sim­po­si­on
A Cor­vin Rajz­is­ko­la néhai, mára már híres­sé vált diák­ja­i­nak, és taná­ra­i­nak mun­ká­i­ból állí­tunk ki, és hív­juk el őket egy kötet­len beszél­ge­tés­re.
Cél­kö­zön­sé­günk, a művész­pá­lyá­ra készü­lő fia­ta­lok.
Bemu­tat­juk a művé­sze­ket, de a beszél­ge­tés fő vona­la első­sor­ban az len­ne, hogy hogyan jutut­ta­tok ide, milyen buk­ta­tók és sike­rek vár­ják a fia­ta­lo­kat ezen a pályán. A beszél­ge­tés mode­rá­to­ra: Kis Róka Csa­ba fes­tő­mű­vész.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016, okto­ber 14.

Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 10–15

Tran­zit Art Cafe