Tudósportrék — kiállítás a halászat és a haltudományok jeles alakjairól

2017. október 18 — 27.

Ide­je: 2017. októ­ber 18. 18 óra
Helye: Vár­Me­ző Galé­ria (1012 Buda­pest, Atti­la út 93.)
Meg­nyit­ja: Sipos End­re fes­tő­mű­vész, művé­szet­fi­lo­zó­fus
A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor Föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter
A láto­ga­tó­kat üdvöz­li és mode­rál: Lükő­né Őrsi Gab­ri­el­la könyv­tá­ri főigazgató-helyettes
A ven­dé­ge­ket köszönti:Udvari Zsolt főosz­tály­ve­ze­tő, Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um Hor­gá­sza­ti és Hal­gaz­dál­ko­dá­si Főosz­tály
A prog­ra­mot érté­ke­li: Boly­ki Ist­ván kurá­tor
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig (napon­ta 9–17-ig)

A hal­tu­do­má­nyok terü­le­tén elért ered­mé­nye­ik alap­ján kivá­lasz­tott 25 tudós port­ré­ját fes­te­ti meg a Föl­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um, mél­tó emlé­ket állít­va ezzel a kuta­tó, tudós sze­mé­lyek­nek. A meg­bí­zá­so­kat a magyar fes­tő­mű­vé­szek port­ré­is­ta kivá­ló­sá­gai tel­je­sí­tik, aki­ket a MFN Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­ma kért fel.