Tudósportrék2017

A hal­tu­do­má­nyok terü­le­tén elért ered­mé­nyeik alap­ján kivá­lasz­tott 25 tudós port­ré­ját fes­teti meg a Fölmű­ve­lés­ügyi Mnisz­té­rium, méltó emlé­ket állítva ezzel a kutató, tudós sze­mé­lyek­nek. A meg­bí­zá­so­kat a magyar festőmű­vé­szek port­ré­ista kivá­ló­sá­gai tel­je­sí­tik, aki­ket a MFN Ala­pít­vány kura­tó­ri­uma kért fel.