A hal­tu­do­má­nyok terü­le­tén elért ered­mé­nye­ik alap­ján kivá­lasz­tott 25 tudós port­ré­ját fes­te­ti meg a Föl­mű­ve­lés­ügyi Mnisz­té­ri­um, mél­tó emlé­ket állít­va ezzel a kuta­tó, tudós sze­mé­lyek­nek. A meg­bí­zá­so­kat a magyar fes­tő­mű­vé­szek port­ré­is­ta kivá­ló­sá­gai tel­je­sí­tik, aki­ket a MFN Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­ma kért fel.