Tudósportrék2017

A hal­tu­do­má­nyok te­rü­le­tén el­ért ered­mé­nye­ik alap­ján ki­vá­lasz­tott 25 tu­dós port­ré­ját fes­te­ti meg a Fölművelésügyi Mnisztérium, mél­tó em­lé­ket ál­lít­va ez­zel a ku­ta­tó, tu­dós sze­mé­lyek­nek. A meg­bí­zá­so­kat a ma­gyar fes­tő­mű­vé­szek port­ré­is­ta ki­vá­ló­sá­gai tel­je­sí­tik, aki­ket a MFN Alapítvány ku­ra­tó­ri­u­ma kért fel.