TÜV

Meg­nyitó helye: TÜV Rhe­in­land Inter­Cert Kft
Mat­zon Ákos képzőmű­vész, “Guten­berg Gala­xis” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Finta József épí­tész, Gömör Béla,
Kárá­szi Zol­tán TÜV Rhe­in­land Inter­Cert Kft. ügy­ve­zető igaz­ható
Kiál­lí­tás rövid leírása:
A TÜV Rhe­in­land egy könyv objektre adott meg­bí­zást Mat­zon Ákos­nak, amit az idén szep­tem­ber­ben Köln­ben, ünne­pé­lyes körül­mé­nyek között adtak át, mint a nem­zet­közi elis­me­rést jelentő ‟Fenn­tart­ható fejlő­dé­sért″ díját.
A cég magyar­or­szági és közép-európai vál­la­lata, amely kez­de­tektől fog­lal­ko­zik a kor­társ művé­szet pár­to­lá­sá­val, ennek az aktus­nak a vissza­idé­zé­sé­vel ren­dez a művész könyv szob­ra­i­ból, objekt­je­iből ill. könyv­ké­pe­iből egy gyűj­te­mé­nyes kiál­lí­tást, ame­lyet össze­köt egy pódium beszél­ge­tés­sel, magá­ról a könyvről, mint a kul­túra hor­do­zó­já­nak, köve­té­nek , meg­je­le­nítő­jé­nek szim­bó­lu­má­ról. A beszél­ge­tés részt­vevői: Finta József épí­tész és Gömör Béla műgyűjtő.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 21. 18:00
Nyitva tar­tás: mun­ka­na­po­kon 10:00 — 18:00 között
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 30.
tuv-rheinland-print
Hely­szín: 1132 Buda­pest, Váci út 48 a-b.
Par­ko­lás csak kül­te­rü­le­ten lehet­sé­ges.