TÜV

Meg­nyitó he­lye: TÜV Rheinland InterCert Kft
Matzon Ákos kép­ző­mű­vész, “Gutenberg Galaxis” cí­mű kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Finta József épí­tész, Gömör Béla,
Kárászi Zoltán TÜV Rheinland InterCert Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ha­tó
Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
A TÜV Rheinland egy könyv ob­jekt­re adott meg­bí­zást Matzon Ákosnak, amit az idén szep­tem­ber­ben Kölnben, ün­ne­pé­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött ad­tak át, mint a nem­zet­kö­zi el­is­me­rést je­len­tő ‟Fenntartható fej­lő­dé­sért″ dí­ját.
A cég ma­gyar­or­szá­gi és közép-európai vál­la­la­ta, amely kez­de­tek­től fog­lal­ko­zik a kor­társ mű­vé­szet pár­to­lá­sá­val, en­nek az ak­tus­nak a vissza­idé­zé­sé­vel ren­dez a mű­vész könyv szob­ra­i­ból, ob­jekt­je­i­ből ill. könyv­ké­pe­i­ből egy gyűj­te­mé­nyes ki­ál­lí­tást, ame­lyet össze­köt egy pó­di­um be­szél­ge­tés­sel, ma­gá­ról a könyv­ről, mint a kul­tú­ra hor­do­zó­já­nak, kö­ve­té­nek , meg­je­le­ní­tő­jé­nek szim­bó­lu­má­ról. A be­szél­ge­tés részt­ve­vői: Finta József épí­tész és Gömör Béla mű­gyűj­tő.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. ok­tó­ber 21. 18:00
Nyitva tar­tás: mun­ka­na­po­kon 10:00 – 18:00 kö­zött
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. no­vem­ber 30.
tuv-rheinland-print
Helyszín: 1132 Budapest, Váci út 48 a-b.
Parkolás csak kül­te­rü­le­ten le­het­sé­ges.