NŐI VONAL IV októ­ber 14

Női Vonal IV. – cso­por­tos kiál­lí­tás B29 (1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.) 2016. októ­ber 14-október 30. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gas­sa­ma Sza­bó Ber­na­dett A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFN Ala­pít­vány szó­vi­vő­je Köz­re­mű­kö­dött: Voi­ce Drops Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó,…

Continue Reading

MROE Kiál­li­tás októ­ber 16

Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek “Kont­rasz­tok” című kiál­lí­tá­sa — 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.) 2015.október 16-november 7. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke Köz­re­mű­kö­dött:  Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész és csa­lád­ja www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny

Continue Reading

Szol­noki kiál­lí­tás

  2014 Folyó – A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port kiál­lí­tá­sa 2014 Szol­no­ki Galé­ria -(5000, Szol­nok, Temp­lom út 2.) 2014.október 18 — decem­ber 15. Köszön­tőt mon­dott: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re vala­mint Sze­ma­dán György a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti tago­za­tá­nak veze­tő­je A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész A meg­nyi­tó…

Continue Reading

Női vonal 3 kiállítás

  Női vonal III.– cso­por­tos kiál­lí­tás 2014. októ­ber 17-október 29. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos End­re művé­sze­ti író, fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­kö­dött: Sza­bó Fran­cis­ka és Sza­bó Péter Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes MTVA Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi, Deák Ilo­na, Ficsor Sarol­ta,…

Continue Reading

Főrendezvény három generáció kiállítása

Élő Magyar Festészet- Három gene­rá­ció kiál­lí­tá­sa Bál­na Buda­pest ( 1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12.) 2014. októ­ber 19-november 02. Meg­nyi­tot­ta: Don­csev  And­rás a MTVA kul­tu­rá­lis főszer­kesz­tő­je A kiál­lí­tást mél­tat­ta: Antall Ist­ván a Magyar Rádió iro­dal­mi szer­kesz­tő­je A meg­nyi­tó ünnep­ség alkal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nem­ze­ti Szín­ház művé­szei: Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szor­csik…

Continue Reading

”Miniképek” kiállítás

DUAL ART galé­ria (1053 Buda­pest, Kirá­lyi Pál utca 9.) Miniképek-100 fes­tő kiál­lí­tá­sa 2014. októ­ber 19-november 02. Meg­nyi­tot­ta: Feledy Balázs művé­sze­ti író Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész

Continue Reading

Róth Miksa Emlék­ház

Tisz­te­let a gótikának-Kortárs üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás Róth Mik­sa Emlék­ház ( 1078 Buda­pest Nefe­lejcs utca 26.) 2014. októ­ber 20- novem­ber 16. Meg­nyi­tot­ta: Balázs Mik­lós Ernő moza­ik­mű­vész Kurá­tor: Czif­rák Lász­ló

Continue Reading

Szim­po­zium a kor­társ magyar fes­té­szetről

2013. októ­ber 25. Gra­phi­soft Park Étte­rem és Kon­fe­ren­cia Köz­pont (1031 Buda­pest, Záhony utca 7.) SZIMPOZIUM a kor­társ magyar fes­té­szert­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben Laj­ta Gábor -Meg­halt a fes­té­szet, éljen a fes­té­szet? Sze­ma­dám György -A pápu­ák­tól a Műcsar­no­kig iski Kocsis Tibor-Szt. Lukács dilem­mák Fel­fel­tö­rek­vő kor­társ fes­té­szet a kép­ző­mű­vé­szet for pro­fit…

Continue Reading

Róth Miksa Emlék­ház

2013. októ­ber 22- novem­ber 10. Roth Mik­sa Emlék­ház ( 1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.) Bal­la­da Kor­társ üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás Kurá­tor: Szat­má­ri Nóra Élet­vo­nal A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Köszön­töt mon­dott: Len­csés Ida Ferenczy- díjas kár­pit­mű­vész, kurá­tor Kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Dvorsz­ky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész

Continue Reading

Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­szeti kiállítása

2013.október 20-november 3. REÖK PALOTA (6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56.) Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­sze­ti kiál­lí­tá­sa  Szak­mai díj­át­adó ünnep­ség Meg­nyi­tot­ta: Nagy Imre a Tor­nyai János Múze­um és Köz­mű­ve­lő­dé­si Köz­pont igaz­ga­tó­ja Köz­re­mű­kö­dött: Lőrinsz­ky Atti­la nagy­bő­gő­mű­vész Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes  

Continue Reading