Újbuda Festészet Napja 2017

11.00 Koszo­rú­zás a Kelen­he­gyi úti Művész­ház­ban
13.00 Újbuda Galé­ria (Zsom­bo­lyai u.) Vere­bes György Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása
14.00 Galé­ria­sé­ták a Bar­tó­kon
A Bar­tók Béla Bou­le­vard galé­ri­á­i­val együttmű­ködve, Gel­lért tértől a Móricz Zsig­mond kör­té­rig a Bar­tók Béla út jelentő­sebb kiál­lító helyeit láto­gat­juk végig ezen a dél­utá­non.
A fes­té­szeti tár­la­to­kat meg­osztva Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész és Sipos Endre művé­szet­fi­lo­zó­fus mél­tat­ják.
A prog­ra­mot 14 óra­kor indít­juk a Bar­tók Béla út 1-ben a Tinta Art Café-ból.
Idő­tar­tam kb. 2 óra.
17.00 Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál (Gár­do­nyi tér)
18.00 B32 Galé­ria és Kul­túr­tér, Voj­nich Ezsé­bet kiál­lí­tása
19.00 B32 Tre­zor Galé­ria — Dip­loma után — A Képzőmű­vé­szeti Egye­tem fris­sen vég­zett festőmű­vé­sze­i­nek kiállítása.