11.00 Koszo­rú­zás a Kelen­he­gyi úti Művész­ház­ban
13.00 Újbu­da Galé­ria (Zsom­bo­lyai u.) Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
14.00 Galé­ri­a­sé­ták a Bar­tó­kon
A Bar­tók Béla Boule­vard galé­ri­á­i­val együtt­mű­köd­ve, Gel­lért tér­től a Móricz Zsig­mond kör­té­rig a Bar­tók Béla út jelen­tő­sebb kiál­lí­tó helye­it láto­gat­juk végig ezen a dél­utá­non.
A fes­té­sze­ti tár­la­to­kat meg­oszt­va Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész és Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus mél­tat­ják.
A prog­ra­mot 14 óra­kor indít­juk a Bar­tók Béla út 1-ben a Tin­ta Art Café-ból.
Idő­tar­tam kb. 2 óra.
17.00 Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál (Gár­do­nyi tér)
18.00 B32 Galé­ria és Kul­túr­tér, Voj­nich Ezsé­bet kiál­lí­tá­sa
19.00 B32 Tre­zor Galé­ria — Dip­lo­ma után — A Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem fris­sen vég­zett fes­tő­mű­vé­sze­i­nek kiál­lí­tá­sa.