Újlipótvárosi Klub-Galéria

Újlipótvárosi Klub-Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: ELTŰNÉSMINTÁZATOK
Kiál­lító művé­sz: Gáll Ádám Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Hemrik László mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Több év után új­ra ki­ál­lí­tó­ként üd­vö­zöl­jük Gáll Ádámot, a Munkácsy – dí­jas fes­tő­mű­vészt. Legújabb al­ko­tá­sa­i­ból ren­dez­zük Eltűnés-mintázatok cí­mű ki­ál­lí­tá­sát, amit Hemrik László ajánl az ér­dek­lő­dők fi­gyel­mé­be.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 13. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 25.

Nyitva tar­tás: H-P: 14.00-19.00
lipot_logo
1136 Budapest, Tátra ut­ca 20/b. (Tátra-Radnóti Miklós ut­ca sa­rok)