Újlipótvárosi Klub-Galéria

Kiál­lí­tás címe: ELTŰNÉSMINTÁZATOK
Kiál­lító művé­sz: Gáll Ádám Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Hem­rik Lász­ló művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Több év után újra kiál­lí­tó­ként üdvö­zöl­jük Gáll Ádá­mot, a Mun­ká­csy – díjas fes­tő­mű­vészt. Leg­újabb alko­tá­sa­i­ból ren­dez­zük Eltűnés-mintázatok című kiál­lí­tá­sát, amit Hem­rik Lász­ló ajánl az érdek­lő­dők figyel­mé­be.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 13. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 25.

Nyit­va tar­tás: H-P: 14.00–19.00
lipot_logo
1136 Buda­pest, Tát­ra utca 20/b. (Tátra-Radnóti Mik­lós utca sarok)