Van-e neme a tehetségnek?

| 0 comments

Női vonal a Ferencvárosban

Női vo­nal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény fa­lai kö­zött. A ki­ál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ ma­gyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és ha­zai hely­ze­té­re.

A ki­ál­lí­tott al­ko­tá­sok, sőt, ta­lán min­den al­ko­tás azt mu­tat­ja be, ho­gyan re­a­gál a mű­vész a min­den­na­pok fe­szült­sé­gé­re és szép­sé­gé­re, mi­lyen az ér­zés – és gon­do­lat­vi­lá­ga. Diszkriminációról még ma is be­szél­he­tünk, an­nak el­le­né­re, hogy min­den­ki egy­ként vall­ja: a mű­vé­szet­nek nincs ne­me, csak mi­nő­sé­ge van.

A fes­tő­nő, mint fo­ga­lom, év­szá­za­do­kig annyi­ra rit­ka volt, hogy az egész vi­lá­gon csak né­ha buk­kant fel egy-egy. A hi­va­ta­los mű­vész­kép­zés­ben nők nem ve­het­tek részt, a szi­gor csak a XX. szá­zad ele­jén kez­dett ol­dód­ni, ad­dig in­kább csak em­lé­ke­ze­tes ki­vé­te­lek vol­tak − ve­zet be a női fes­té­szet múlt­já­ba Vincze Angéla, fes­tő­mű­vész, a most nyí­ló, Női vo­nal tár­lat ku­rá­to­ra.

Bár ren­ge­teg te­het­sé­ges női fes­tő van Magyarországon (is), a nagy meg­ren­de­lé­sek, mun­kák és dí­jak még min­dig a fér­fi­ak­nál lan­dol­nak. Mi er­re a je­len­ség­re aka­runk re­a­gál­ni az­zal, hogy öt­ven fes­tő­nő ké­pe­it gyűj­töt­tük össze a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a do­ye­ne­kig.

A ki­ál­lí­tott szer­zők kö­zött sze­re­pel Marosi Júlia, Bikácsi Daniella, Kleinheincz Magdolna, Krajcsovics Éva, Mayer Berta, Verebics Ágnes, Makó Judit, de per­sze nem le­het mind az 50 ne­vet fel­so­rol­ni.

A be­szél­ge­tés 13.30-kor kez­dő­dik a meg­hí­vott elő­adók, Feledy Balázs, Szabó Noémi, Kiss Zoltán, Szakolczay Lajos rész­vé­te­lé­vel. A tár­lat ok­tó­ber 29-ig vár­ja a lá­to­ga­tó­kat.

Vélemény, hozzászólás?