Van-e neme a tehetségnek?

| 0 comments

Női vonal a Ferencvárosban

Női vonal cím­mel nyí­lik fes­té­szeti kiál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény falai között. A kiál­lí­tás­hoz szim­pó­zium is kap­cso­ló­dik, amelyre a szer­vezők négy előa­dót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ magyar festőmű­vésznők nem­zet­közi és hazai helyzetére.

A kiál­lí­tott alko­tá­sok, sőt, talán min­den alko­tás azt mutatja be, hogyan rea­gál a művész a min­den­na­pok feszült­sé­gére és szép­sé­gére, milyen az érzés – és gon­do­lat­vi­lága. Diszk­ri­mi­ná­ci­ó­ról még ma is beszél­he­tünk, annak elle­nére, hogy min­denki egy­ként vallja: a művé­szet­nek nincs neme, csak minő­sége van.

A festőnő, mint foga­lom, évszá­za­do­kig annyira ritka volt, hogy az egész vilá­gon csak néha buk­kant fel egy-egy. A hiva­ta­los művész­kép­zés­ben nők nem vehet­tek részt, a szi­gor csak a XX. szá­zad ele­jén kez­dett oldódni, addig inkább csak emlé­ke­ze­tes kivé­te­lek vol­tak − vezet be a női fes­té­szet múlt­jába Vin­cze Angéla, festőmű­vész, a most nyíló, Női vonal tár­lat kurátora.

Bár ren­ge­teg tehet­sé­ges női festő van Magyar­or­szá­gon (is), a nagy meg­ren­de­lé­sek, mun­kák és díjak még min­dig a fér­fi­ak­nál lan­dol­nak. Mi erre a jelen­ségre aka­runk rea­gálni azzal, hogy ötven festőnő képeit gyűj­töt­tük össze a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a doyenekig.

A kiál­lí­tott szerzők között sze­re­pel Marosi Júlia, Biká­csi Dani­ella, Kle­in­heincz Mag­dolna, Kraj­cso­vics Éva, Mayer Berta, Vere­bics Ágnes, Makó Judit, de per­sze nem lehet mind az 50 nevet felsorolni.

A beszél­ge­tés 13.30-kor kezdő­dik a meg­hí­vott előa­dók, Feledy Balázs, Szabó Noémi, Kiss Zol­tán, Sza­kol­czay Lajos rész­vé­te­lé­vel. A tár­lat októ­ber 29-ig várja a látogatókat.

Vélemény, hozzászólás?