Városi Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Városi Galéria, Szigetszentmiklós és Insula Egyesület, Szigetszentmiklós

Kiál­lí­tás cí­me: Akció Festészet, Folyosó tár­lat – Átjáró az al­ko­tói vi­lág­ba
Kiál­lító művé­szek:
AKNAY János Kossuth-díjas kép­ző­mű­vész
JÁNOSY Éva kép­ző­mű­vész
KARSCH Manfred fes­tő­mű­vész
Pieronymus KOSCH gra­fi­kus­mű­vész
NÁDASDY András kép­ző­mű­vész
PUHA Ferenc fes­tő­mű­vész
SOMOGYI György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
SZÉKÁCS Zoltán fes­tő­mű­vész
SZILVÁSI Gabriella kép­ző­mű­vész
VEREBES György fes­tő­mű­vész
VIRÁG Nikoletta kép­ző­mű­vész
WROBEL Péter fes­tő­mű­vész
Szemléltető: Solti Eszter, Városi Galéria

Közreműködők:
Zenei alá­fes­tés köz­ben két óra alatt híres-neves ha­zai és kül­föl­di mű­vé­szek al­kot­nak kü­lön­bö­ző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy he­lyen. Jó idő ese­tén sza­bad­té­ren, a Nemzedékek Házának Korzóján fo­lyik az al­ko­tó­mun­ka és a fes­ték. Rosszidő ese­tén bent az épü­let­ben le­he­tünk ré­sze­sei a fest­mé­nyek szü­le­tés­nek.

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
MŰVÉSZ KÁVÉZÓ
•Beszédtéma: az Emberközeli Képtár,
Avagy a vá­ros hét­köz­na­pi éle­té­be be­ol­vaszt­va meg­je­le­nő mű­vé­szet
Szemléltető: Solti Eszter, Városi Galéria
•Kiállítás: Folyosó tár­lat – Átjáró az al­ko­tói vi­lág­ba
AKCIÓ FESTÉSZET – in­su­lA­fes­tő­ház
Zenei alá­fes­tés köz­ben két óra alatt híres-neves ha­zai és kül­föl­di mű­vé­szek al­kot­nak kü­lön­bö­ző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy he­lyen.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 10. szom­bat 14.00

Kapcsolattartó: Solti Eszter mű­ve­lő­dés­szer­ve­ző (24) 530-980
06-20/99-35-955

Nemzedékek Háza, Szigetszentmiklós, Váci M. u. 4. (Ádám Jenő Zeneiskola ré­gi épü­le­te)