Kiál­lí­tás hely­színe: Váro­si Galé­ria, Szi­get­szent­mik­lós és Insu­la Egye­sü­let, Szi­get­szent­mik­lós

Kiál­lí­tás címe: Akció Fes­té­szet, Folyo­só tár­lat — Átjá­ró az alko­tói világ­ba
Kiál­lító művé­szek:
AKNAY János Kossuth-díjas kép­ző­mű­vész
JÁNOSY Éva kép­ző­mű­vész
KARSCH Man­fred fes­tő­mű­vész
Pie­rony­mus KOSCH gra­fi­kus­mű­vész
NÁDASDY And­rás kép­ző­mű­vész
PUHA Ferenc fes­tő­mű­vész
SOMOGYI György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
SZÉKÁCS Zol­tán fes­tő­mű­vész
SZILVÁSI Gab­ri­el­la kép­ző­mű­vész
VEREBES György fes­tő­mű­vész
VIRÁG Niko­let­ta kép­ző­mű­vész
WROBEL Péter fes­tő­mű­vész
Szem­lél­te­tő: Sol­ti Esz­ter, Váro­si Galé­ria

Köz­re­mű­kö­dők:
Zenei alá­fes­tés köz­ben két óra alatt híres-neves hazai és kül­föl­di művé­szek alkot­nak külön­bö­ző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy helyen. Jó idő ese­tén sza­bad­té­ren, a Nem­ze­dé­kek Házá­nak Kor­zó­ján folyik az alko­tó­mun­ka és a fes­ték. Rossz­idő ese­tén bent az épü­let­ben lehe­tünk része­sei a fest­mé­nyek szü­le­tés­nek.

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
MŰVÉSZ KÁVÉZÓ
•Beszéd­té­ma: az Ember­kö­ze­li Kép­tár,
Avagy a város hét­köz­na­pi éle­té­be beol­vaszt­va meg­je­le­nő művé­szet
Szem­lél­te­tő: Sol­ti Esz­ter, Váro­si Galé­ria
•Kiál­lí­tás: Folyo­só tár­lat — Átjá­ró az alko­tói világ­ba
AKCIÓ FESTÉSZET – insu­lA­fes­tő­ház
Zenei alá­fes­tés köz­ben két óra alatt híres-neves hazai és kül­föl­di művé­szek alkot­nak külön­bö­ző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy helyen.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 10. szom­bat 14.00

Kap­cso­lat­tar­tó: Sol­ti Esz­ter műve­lő­dés­szer­ve­ző (24) 530–980
06–20/99–35-955

Nem­ze­dé­kek Háza, Szi­get­szent­mik­lós, Váci M. u. 4. (Ádám Jenő Zene­is­ko­la régi épü­le­te)