Városi Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Városi Galé­ria, Szi­get­szent­mik­lós és Insula Egye­sü­let, Szigetszentmiklós

Kiál­lí­tás címe: Akció Fes­té­szet, Folyosó tár­lat — Átjáró az alko­tói világba
Kiál­lító művé­szek:
AKNAY János Kossuth-díjas képzőmű­vész
JÁNOSY Éva képzőmű­vész
KARSCH Manf­red festőmű­vész
Pie­rony­mus KOSCH gra­fi­kusmű­vész
NÁDASDY And­rás képzőmű­vész
PUHA Ferenc festőmű­vész
SOMOGYI György Munkácsy-díjas festőmű­vész
SZÉKÁCS Zol­tán festőmű­vész
SZILVÁSI Gab­ri­ella képzőmű­vész
VEREBES György festőmű­vész
VIRÁG Niko­letta képzőmű­vész
WROBEL Péter festőmű­vész
Szem­lél­tető: Solti Esz­ter, Városi Galéria

Köz­remű­ködők:
Zenei alá­fes­tés köz­ben két óra alatt híres-neves hazai és kül­földi művé­szek alkot­nak külön­böző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy helyen. Jó idő ese­tén sza­bad­té­ren, a Nem­ze­dé­kek Házá­nak Kor­zó­ján folyik az alko­tó­munka és a fes­ték. Rosszidő ese­tén bent az épü­let­ben lehe­tünk része­sei a fest­mé­nyek születésnek.

Kiál­lí­tás rövid leírása:
MŰVÉSZ KÁVÉZÓ
•Beszéd­téma: az Ember­kö­zeli Kép­tár,
Avagy a város hét­köz­napi éle­tébe beol­vasztva meg­je­lenő művé­szet
Szem­lél­tető: Solti Esz­ter, Városi Galé­ria
•Kiál­lí­tás: Folyosó tár­lat — Átjáró az alko­tói világba
AKCIÓ FESTÉSZET – insu­lA­festő­ház
Zenei alá­fes­tés köz­ben két óra alatt híres-neves hazai és kül­földi művé­szek alkot­nak külön­böző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy helyen.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 10. szom­bat 14.00

Kap­cso­lat­tartó: Solti Esz­ter művelő­dés­szer­vező (24) 530–980
06–20/99–35-955

Nem­ze­dé­kek Háza, Szi­get­szent­mik­lós, Váci M. u. 4. (Ádám Jenő Zene­is­kola régi épü­lete)