Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Elnök — Magyar Fes­té­szet Nap­ja
A doye­nek szek­ció kurá­to­ra

www.verebesgyorgy.hu

Vere­bes György 1965-ben szü­le­tett a vaj­da­sá­gi Zen­tán. A vegyi tech­ni­kum elvég­zé­se után 1985-től a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la kép­gra­fi­ka tan­szé­ké­nek hall­ga­tó­ja, ahol 1989-ben sze­rez dip­lo­mát, majd 1992-ig művész­kép­zős hall­ga­tó ugyan­itt.
Fes­té­szet­tel 1988 óta fog­lal­ko­zik.  Könyv­il­luszt­rá­ci­ó­kat készít, szín­há­zi dísz­le­tet, bel­ső­épí­té­sze­ti arcu­la­tot ter­vez. Fes­té­sze­ti tevé­keny­sé­ge mel­lett rend­sze­re­sen pub­li­kál iro­dal­mi lapok­ban, kiál­lí­tá­so­kat nyit meg. 1990-től több jazz-és világ­ze­nét ját­szó zene­kar­ban köz­re­mű­kö­dik, mint ala­pí­tó tag, zon­go­ris­ta, zene­szer­ző, szín­há­zi zenét ír.
1997–2003 között egy rek­lám­gra­fi­kai stú­dió művé­sze­ti veze­tő­je, 1998–2002-ig a Lurdy Galé­ria művé­sze­ti veze­tő­je.

2002 óta él a Szol­no­ki Művész­te­le­pen, 2003-tól a Szol­no­ki Művész­te­lep (ala­pít­va 1902-ben) művé­sze­ti veze­tő­je. Veze­té­sé­vel a nagy hagyo­má­nyú művész­te­le­pet az ország egyik művé­sze­ti köz­pont­já­vá emel­te, 2017-ben a koló­ni­át Magyar Örök­ség díjjal tün­tet­ték ki.
2007–2011 között a buda­pes­ti Képző-és Ipar­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la taná­ra.
Szel­le­mi kita­lá­ló­ja és ala­pí­tó tag­ja a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság­nak (ala­pít­va 2011-ben).

2013-ban a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­mi tag­já­vá válasz­tot­ták, 2017 óta az Ala­pít­vány elnö­ke.

Több mint ötven egyé­ni kiál­lí­tá­sa volt Magyar­or­szá­gon és kül­föl­dön. Rend­sze­res rész­ve­vő­je hazai és nem­zet­kö­zi cso­por­tos tár­la­tok­nak. Művei meg­ta­lál­ha­tók magán-és köz­gyűj­te­mé­nyek­ben. Rend­sze­res rész­ve­vő­je hazai és kül­föl­di művész­te­le­pek­nek.

2011-ben meg­kap­ta Szol­nok Város kul­tú­rá­já­ért vég­zett mun­ká­já­ért a Kapos­vá­ri Gyula-díjat. 2015-ben Aca­de­mia Hum­a­na Ala­pít­vány és a T-Art Ala­pít­vány Sup­ka Mag­dol­na díj­jal ismer­te el a magyar kép­ző­mű­vé­sze­ti élet­ben vég­zett szer­ve­zői és alko­tói ered­mé­nye­it. Szak­mai mun­ká­já­ért 2017-ben meg­kap­ta a Mun­ká­csy Mihály-díjat, elnyer­te a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Terü­le­ti Pri­ma díjat vala­mint a 64. Vásár­he­lyi Őszi Tár­la­ton a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia díját.   

Elér­he­tő­ség:
+36 20 561 43 78
verebesgyorgy@gmail.com