Vidéki csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 29. vasárnap

Bala­toni Múzeum
8360 Keszt­hely, Múzeum u. 2.

Az arc epi­fá­ni­ája. Maga — mutogatás

Bukta Nor­bert és tanít­vá­nya­i­nak kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Dr. Gájer László római kato­li­kus pap
Nyitva tar­tás:
októ­ber 31-ig: K-V 10–18 óráig
novem­ber 1-től decem­ber 14-ig K-Szo 9–17 óráig
decem­ber 14-ig

OKTÓBER 11. péntek

19.00
Mű-hely Galé­ria
2085 Pilis­vö­rös­vár, Hunyadi 70.

Sze­re­tet szí­nek­ben és formákban

BUKET Budai Képzőmű­vész Egye­sü­let kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Czeg­lédi Gizella galé­ri­a­ve­zető
Köz­remű­ködők: Dévai Nagy Kamilla és az általa ala­pí­tott Zenede diák­jai
Nyitva tar­tás: H-P 16–19 óráig, Sz 14–17 óráig.
Egyéb idő­ben beje­lent­ke­zés tele­fo­non: 06 20 222 34 86, 06 26 330 802.
novem­ber 4-ig

OKTÓBER 14. hétfő

17.00
Leven­dula Galé­ria
2100 Gödöllő Rem­sey krt. 21.

Tájél­mény – Lét­él­mény – Istenélmény

Lőrincz Ferenc festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Sz. Jánosi Erzsé­bet
Nyitva tar­tás: H-P 10–18 óráig, Szo 9–13 óráig
októ­ber 24-ig

OKTÓBER 15. kedd

18.00
Lám­pás Galé­ria
2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.

III. Miszla Art Nem­zet­közi Képzőmű­vé­szeti Szim­po­zion kiállítása

Meg­nyitja: Makay Tamás épí­tész
Köz­remű­ködők: a Zsám­béki Zene­is­kola növen­dé­kei
Nyitva tar­tás: H-V 12–21 óráig
január 30-ig

OKTÓBER 17. csütörtök

11.00
Mun­kácsy Emlék­ház
Békés­csaba, Gyu­lai út 5.

Szi­kora Tamás Munkácsy-díjas festőmű­vészre emlé­ke­zünk
A Kozák Gábor és más magángyűj­te­mény­ből válo­ga­tott kiál­lí­tást
Meg­nyitja: Lóska Lajos művészettörténész

17.00
Csa­ba­gyön­gye Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Békés­csaba, Szé­che­nyi u. 4.

A CSAKK és a Békés­táji Művé­szeti Tár­sa­ság közö­sen
A békés­csa­bai Mokos József művész-tanár kiállítása.

Mes­te­rére és sza­bad­is­ko­lá­jára emlé­ke­zik Sal­lai Lajos, festőművész.

OKTÓBER 18. péntek

18.00
Dom­bó­vári Művelő­dési Ház
7200 Dom­bó­vár, Hunyadi tér 25.

Egy művész három oldala

Szat­mári Juhos László kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Kata­tics Zsu­zsa, dom­bó­vári művé­szet­ta­nár
Köz­remű­ködők: Tálász Zsolt, a Dom­bó­vári Bel­vá­rosi Álta­lá­nos és Alap­fokú Művé­szeti Iskolazongora-szakos növen­déke
Nyitva tar­tás: H-P: 8–20 óráig
novem­ber 9-ig

OKTÓBER 19. szombat

15.00
Városi Galé­ria, Szi­get­szent­mik­lós
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli út 19.

Akció Fes­té­szet

Kifor­dí­tott műte­rem avagy alko­tás test­kö­zelből Helyi INSULA Alko­tómű­vé­szek Egye­sü­le­té­vel közös szervezésben.

17.00
Móra Ferenc Művelő­dési Ház
2730 Alber­tirsa, Pesti út 85.

Élő emlé­ke­zet

Vecsési Sán­dor kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Fecske And­rás
Nyitva tar­tás: H-Sz: 9–17 óráig
novem­ber 9-ig

Comments are closed.