Vidéki csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 29. vasárnap

Bala­to­ni Múze­um
8360 Keszt­hely, Múze­um u. 2.

Az arc epi­fá­ni­á­ja. Maga — muto­ga­tás

Buk­ta Nor­bert és tanít­vá­nya­i­nak kiál­lí­tá­sa.
Meg­nyit­ja: Dr. Gáj­er Lász­ló római kato­li­kus pap
Nyit­va tar­tás:
2013. októ­ber 31-ig: K-V 10–18 órá­ig
2013. novem­ber 1-től decem­ber 14-ig K-Szo 9–17 órá­ig
2013. decem­ber 14-ig

OKTÓBER 11. péntek

19.00
Mű-hely Galé­ria
2085 Pilis­vö­rös­vár, Hunya­di 70.

Sze­re­tet szí­nek­ben és for­mák­ban

BUKET Budai Kép­ző­mű­vész Egye­sü­let kiál­lí­tá­sa.
Meg­nyit­ja: Czeg­lé­di Gizel­la galé­ria­ve­ze­tő
Köz­re­mű­kö­dők: Dévai Nagy Kamil­la és az álta­la ala­pí­tott Zene­de diák­jai
Nyit­va tar­tás: H-P 16–19 órá­ig, Sz 14–17 órá­ig.
Egyéb idő­ben beje­lent­ke­zés tele­fo­non: 06 20 222 34 86, 06 26 330 802.
2013. novem­ber 4-ig

OKTÓBER 14. hétfő

17.00
Leven­du­la Galé­ria
2100 Gödöl­lő Rem­sey krt. 21.

Táj­él­mény – Lét­él­mény – Isten­él­mény

Lőrincz Ferenc fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Sz. Jáno­si Erzsé­bet
Nyit­va tar­tás: H-P 10–18 órá­ig, Szo 9–13 órá­ig
2013. októ­ber 24-ig

OKTÓBER 15. kedd

18.00
Lám­pás Galé­ria
2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.

III. Misz­la Art Nem­zet­kö­zi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Szim­po­zi­on kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Makay Tamás épí­tész
Köz­re­mű­kö­dők: a Zsám­bé­ki Zene­is­ko­la növen­dé­kei
Nyit­va tar­tás: H-V 12–21 órá­ig
2013. janu­ár 30-ig

OKTÓBER 17. csütörtök

11.00
Mun­ká­csy Emlék­ház
Békés­csa­ba, Gyu­lai út 5.

Szi­ko­ra Tamás Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész­re emlé­ke­zünk
A Kozák Gábor és más magán­gyűj­te­mény­ből válo­ga­tott kiál­lí­tást
Meg­nyit­ja: Lós­ka Lajos művé­szet­tör­té­nész

17.00
Csa­ba­gyön­gye Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Békés­csa­ba, Szé­che­nyi u. 4.

A CSAKK és a Békés­tá­ji Művé­sze­ti Tár­sa­ság közö­sen
A békés­csa­bai Mokos József művész-tanár kiál­lí­tá­sa.

Mes­te­ré­re és sza­bad­is­ko­lá­já­ra emlé­ke­zik Sal­lai Lajos, fes­tő­mű­vész.

OKTÓBER 18. péntek

18.00
Dom­bó­vá­ri Műve­lő­dé­si Ház
7200 Dom­bó­vár, Hunya­di tér 25.

Egy művész három olda­la

Szat­má­ri Juhos Lász­ló kiál­lí­tá­sa.
Meg­nyit­ja: Kata­tics Zsu­zsa, dom­bó­vá­ri művé­szet­ta­nár
Köz­re­mű­kö­dők: Tálász Zsolt, a Dom­bó­vá­ri Bel­vá­ro­si Álta­lá­nos és Alap­fo­kú Művé­sze­ti Iskolazongora-szakos növen­dé­ke
Nyit­va tar­tás: H-P: 8–20 órá­ig
2013. novem­ber 9-ig

OKTÓBER 19. szombat

15.00
Váro­si Galé­ria, Szi­get­szent­mik­lós
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li út 19.

Akció Fes­té­szet

Kifor­dí­tott műte­rem avagy alko­tás test­kö­zel­ből Helyi INSULA Alko­tó­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­vel közös szer­ve­zés­ben.

17.00
Móra Ferenc Műve­lő­dé­si Ház
2730 Alber­tirsa, Pes­ti út 85.

Élő emlé­ke­zet

Vecsé­si Sán­dor kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Fecs­ke And­rás
Nyit­va tar­tás: H-Sz: 9–17 órá­ig
2013. novem­ber 9-ig