Vigadó Galéria
Mini-képek

A Képp­árok 2017.évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­za­tá­nak
már csak a két kiál­lí­tó­hely miatt egyik kitün­te­tett ese­mé­nye
A két kép erő­sít­he­ti, kiegé­szít­he­ti egymást,mélyebben fejez­het ki egy-egy fes­tői prog­ra­mot, ars poe­ti­cát
A Mini-kép a fes­tő vizu­á­lis afo­riz­má­ja, ez évben eldől, hogy az afo­riz­ma két kép­ben miként fest­he­tő meg.

Meg­nyi­tó: októ­ber 20. 17órakor
Meg­nyit­ja: Ste­fa­no­vits Péter fes­tő­mű­vész