Vigyázó S. MH

Meg­nyitó he­lye: Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Lencsés Ida, “Áramlás” cí­mű kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Lóska Lajos mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködők: Hajdú Barnabás – he­ge­dű
Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
Lencsés Ida mű­ve­in a gesz­tus­je­lek­kel, szag­ga­tott vo­na­lak­kal az áram­lás irá­nyát, sod­rá­sát je­le­ní­ti meg.

Megnyitó idő­pont­ja: 2014.10.14. 18 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.11.9.
A ki­ál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa: hét­köz­nap 8-21 órá­ig, hét­vé­gén a prog­ra­mok­hoz iga­zod­va.

Megközelíthető: az Örs ve­zér té­ré­ről a 97E, 169E, 161, Kőbánya al­só vas­út­ál­lo­más­tól a 162A, va­la­mint Kőbánya- Kispestről a 202E jel­zé­sű busszal.

1173, Budapest, Pesti út 113