Meg­nyitó helye: Vigyá­zó Sán­dor Műve­lő­dé­si Ház
Len­csés Ida, “Áram­lás” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Lós­ka Lajos művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dők: Haj­dú Bar­na­bás — hege­dű
Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Len­csés Ida műve­in a gesz­tus­je­lek­kel, szag­ga­tott vona­lak­kal az áram­lás irá­nyát, sod­rá­sát jele­ní­ti meg.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014.10.14. 18 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.11.9.
A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa: hét­köz­nap 8–21 órá­ig, hét­vé­gén a prog­ra­mok­hoz iga­zod­va.

Meg­kö­ze­lít­he­tő: az Örs vezér téré­ről a 97E, 169E, 161, Kőbá­nya alsó vas­út­ál­lo­más­tól a 162A, vala­mint Kőbánya- Kis­pest­ről a 202E jel­zé­sű busszal.

1173, Buda­pest, Pes­ti út 113