Vigyázó S. MH

Meg­nyitó helye: Vigyázó Sán­dor Művelő­dési Ház
Len­csés Ida, “Áram­lás” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Lóska Lajos művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Hajdú Bar­na­bás — hegedű
Kiál­lí­tás rövid leírása:
Len­csés Ida művein a gesz­tus­je­lek­kel, szag­ga­tott vona­lak­kal az áram­lás irá­nyát, sod­rá­sát jele­níti meg.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014.10.14. 18 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014.11.9.
A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása: hét­köz­nap 8–21 óráig, hét­vé­gén a prog­ra­mok­hoz igazodva.

Meg­kö­ze­lít­hető: az Örs vezér téréről a 97E, 169E, 161, Kőbá­nya alsó vas­út­ál­lo­más­tól a 162A, vala­mint Kőbá­nya– Kispestről a 202E jel­zésű busszal.

1173, Buda­pest, Pesti út 113