Vitkovics Alkotóház és Művésztelep

Ren­dezte: Egri Kul­tu­rá­lis és Művé­szeti Köz­pont
Kiál­lí­tás címe: Emlé­ke­zés egy mes­terre
vala­mint “Csí­ziós Nagy Fes­tés” kiál­lí­tás­bontó Fes­té­szet Napi akció

Kiál­lító művesz: Bényi Árpád
Meg­nyitja: Szél Viola

Köz­remű­ködők:
Esz­ter­házy Károly Főis­kola Vizu­á­lis Művé­szeti tan­szék taná­rai, tanít­vá­nyai, az EKMK képző-, és iparmű­vé­szeti műhelyei

Kiál­lí­tás rövid leírása:

Mottó:
„A művé­szet indi­rekt esz­kö­zök­kel, spon­tán erők szer­ve­zé­sé­vel olyan léte­zé­sét indítja meg a teremtő szel­lem­nek, ami­ben egy­szerre van jelen az érzéki kap­cso­lat a világ­gal, a spon­tán és szer­ve­zett meg­fi­gye­lése a világ­nak, az elmél­kedő medi­tá­lás, az erők kon­cent­rá­ló­dása, a tevé­keny gya­kor­lat és inten­zív cse­lek­vés ember­for­máló ereje. Ennek fel­is­me­ré­sét hiá­nyo­lom az egész mai köz­élet­ben. Festők dolga ebben a még ember­lakta világ­ban, hogy csen­des együtt­létre hívja azo­kat, akik már elen­ged­ték egy­más kezét, s hogy a rámába zárt arasz­nyi léte­zés ember­me­le­get kínál­jon, s hogy kihűlt kis­pa­dok helyett képek közé gyűjtse a zaj­tól és szó­ren­ge­teg­től meg­za­vart indulatokat.”

Bényi Árpád festőművész


A kiál­lí­tás A Magyar Fes­té­szet Napja és a nagy raj­zo­lás nem­zet­közi ese­mé­nye­i­hez is kap­cso­ló­dik, aho­gyan a Vit­ko­vics ház­ban immár 3. éve szer­vez­zük prog­ram­ja­in­kat októ­ber­ben.
A köz­ponti sze­re­pet a kiál­lí­tás meg­nyi­tója kapja, de emel­lett work­sho­pot, nyi­tott és zárt műhely­mun­ká­kat, belső és külső tér­ben szer­ve­zett alko­tó­na­pot is szer­ve­zünk. ( A Vit­ko­vics Ház hely­sé­ge­i­ben és udva­rain, vala­mint Eger­ben az Esz­ter­házy téren)
A műhely­mun­kák és a nagy raj­zo­lás témája ebben az évben: ” Min­den rajz egy tör­té­ne­tet mesél el”. Erre Bényi Árpád művé­szete is válaszol.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 17 16.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 8.-november 7.

Nyitva tar­tás: Hét­főtől pén­te­kig naponta 9–17 óráig, szom­ba­ton 13–16 óráig

EKMK Vit­ko­vics Alko­tó­ház és Művész­te­lep
VitkovicsAM_logo

Eger, Szé­che­nyi utca 55.