Ren­dez­te: Egri Kul­tu­rá­lis és Művé­sze­ti Köz­pont
Kiál­lí­tás címe: Emlé­ke­zés egy mes­ter­re
vala­mint “Csí­zi­ós Nagy Fes­tés” kiál­lí­tás­bon­tó Fes­té­szet Napi akció

Kiál­lító művesz: Bényi Árpád
Meg­nyitja: Szél Vio­la

Köz­re­mű­kö­dők:
Esz­ter­há­zy Károly Főis­ko­la Vizu­á­lis Művé­sze­ti tan­szék taná­rai, tanít­vá­nyai, az EKMK képző-, és ipar­mű­vé­sze­ti műhe­lyei

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:

Mot­tó:
„A művé­szet indi­rekt esz­kö­zök­kel, spon­tán erők szer­ve­zé­sé­vel olyan léte­zé­sét indít­ja meg a terem­tő szel­lem­nek, ami­ben egy­szer­re van jelen az érzé­ki kap­cso­lat a világ­gal, a spon­tán és szer­ve­zett meg­fi­gye­lé­se a világ­nak, az elmél­ke­dő medi­tá­lás, az erők kon­cent­rá­ló­dá­sa, a tevé­keny gya­kor­lat és inten­zív cse­lek­vés ember­for­má­ló ere­je. Ennek fel­is­me­ré­sét hiá­nyo­lom az egész mai köz­élet­ben. Fes­tők dol­ga ebben a még ember­lak­ta világ­ban, hogy csen­des együtt­lét­re hív­ja azo­kat, akik már elen­ged­ték egy­más kezét, s hogy a rámá­ba zárt arasz­nyi léte­zés ember­me­le­get kínál­jon, s hogy kihűlt kis­pa­dok helyett képek közé gyűjt­se a zaj­tól és szó­ren­ge­teg­től meg­za­vart indu­la­to­kat.”

Bényi Árpád fes­tő­mű­vész

A kiál­lí­tás A Magyar Fes­té­szet Nap­ja és a nagy raj­zo­lás nem­zet­kö­zi ese­mé­nye­i­hez is kap­cso­ló­dik, aho­gyan a Vit­ko­vics ház­ban immár 3. éve szer­vez­zük prog­ram­ja­in­kat októ­ber­ben.
A köz­pon­ti sze­re­pet a kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja kap­ja, de emel­lett work­sho­pot, nyi­tott és zárt műhely­mun­ká­kat, bel­ső és kül­ső tér­ben szer­ve­zett alko­tó­na­pot is szer­ve­zünk. ( A Vit­ko­vics Ház hely­sé­ge­i­ben és udva­ra­in, vala­mint Eger­ben az Esz­ter­há­zy téren)
A műhely­mun­kák és a nagy raj­zo­lás témá­ja ebben az évben: ” Min­den rajz egy tör­té­ne­tet mesél el”. Erre Bényi Árpád művé­sze­te is vála­szol.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 17 16.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 8.-november 7.

Nyit­va tar­tás: Hét­fő­től pén­te­kig napon­ta 9–17 órá­ig, szom­ba­ton 13–16 órá­ig

EKMK Vit­ko­vics Alko­tó­ház és Művész­te­lep
VitkovicsAM_logo

Eger, Szé­che­nyi utca 55.