Vízivárosi Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Vízivárosi Galéria
Minikepek2015.indd
Kiál­lí­tás cí­me: MINIKÉPEK – 100 FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Meghívott mű­vé­szek: Adorján Attila • Aknay János • Aranyi Sándor • Ásztai Csaba • Atlasz Gábor • Bakonyi Mihály • Baksai József • Baky Péter • Balkanski, Nenko • Balogh Ervin • Barabás Márton • Baska József • ifj. Benedek Jenő • Benes József • Bikácsi Daniela • Bráda Tibor • Csáth Annamária • Csavlek András • Csáki Róbert • Császár Gábor • Deák Ilona • Decsi Ilona • Dréher János • Durkó Zsolt Ifj. • Erdős János • Felházi Ágnes • Fülöp Zoltán • Gáll Ádám • Garabuczy Ágnes • Gerlóczy Gábor • Grendova, Mira • Guti J. Soma • Győrffy Sándor • Hansági Hédi • Harmati András • Harmati Zsófia • Hévizi Éva • Hús Zoltán • Illényi Tamara • Incze Mózes • Iski Kocsis Tibor • Jánosi Katalin • Jarmeczky István • Kádár János Miklós • Kádár Katalin • Kárpáti Tamás • Kecskés András • Keeler Asheesh Ranvig • Kelemen Katalin • Kéri Imre • Kéri Mihály • Kis Sándor Lajos • Kisnémeth Ferenc • Klein Judith • Konok Tamás • Kopócsy Judit • Kovács Ferenc • Kovács- Gombos Dávid • Kovács-Gombos Gábor • Kovács Lehel • Kovács Péter Balázs • Kovács Tamás Vilmos • Kováts Albert • Krajcsovics Éva • Kron Zsuzsa • Lajta Gábor • Lencsés Ida • Lovász Erzsébet •Ludvig Zsuzsanna • Magyar Gábor • Makó Judit • Mara Kinga Villő • Matzon Ákos • Mayer Berta • Nádas Alexandra • Nagy Előd • Nagy Gábor • Németh Géza • Neuberger István • Olescher Tamás • Orvos András • Osgyányi Ranvig Róza • Osgyányi Sára • Őry Annamária • Paróczi Ágnes • Pataki Ferenc • Pika • Pinczehelyi Sándor • Pokorni Péter • Puha Ferenc • Raunio Maria • Rényi Ka ta­lin • Serényi H. Zsigmond • Sinkó István • Sipos Endre • Sor Júlia • Stefanovits Péter • Sz. Varga Ágnes • Szabó Franciska • Szakács Imre • Szathmáry József • Szemadám György • Szerényi Gábor • Szilárd Klára • Szily Géza • Szotyory László • Szurcsik József • Táncos László • Tánczos Krisztina • Tenk László • Tóth Laca • Tóth Pitya István • Török Gábor • Vágó Magda • Ványai Magdolna • Varga-Amár László • Varga Edina • Varga Patrícia Minerva • Várhelyi Tímea • Verebes György • Veress Sándor László •Végh András • Véghseő Klára • Véssey Gábor • Vincze Angéla • Wagner János • Wrobel Péter • Z. Szabó Zoltán • Zöld Anikó
Meg­nyitja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író
Kurátor: Zöld Anikó fes­tő­mű­vész
Közreműködők:
Táskai Anna – fu­vo­la
Táskai Adél – hár­fa
a Farkas Ferenc Zeneiskola nö­ven­dé­kei

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A Magyar Festészet Napja egyik leg­si­ke­re­sebb és – a fes­tők kö­zött is – leg­nép­sze­rűbb ki­ál­lí­tá­sa a mi­ni ké­pek együt­te­se A 20×20 cm fi­zi­ka­i­lag kis mé­re­té­ben a ki­ál­lí­tó
mű­vé­szek fo­lya­ma­to­san nagy fes­tői kér­dé­sek fel­ve­té­sé­re ké­pe­sek. A ki­ál­lí­tás el­ke­rü­li a
ru­tint, elő­tér­be he­lye­zi az ön­meg­újí­tást, el­ke­rü­li a mo­no­tó­ni­át, kö­zön­ség elé tár­ja e ké­pi
di­men­zi­ók lát­vá­nyos sok­fé­le­sé­gét. A mi­ni kép a fes­tő vi­zu­á­lis afo­riz­má­ja.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 13. kedd 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 30.

www.cdr
Telefon: 06 1 201 6925
vizivarosigal@gmail.com

Nyitva tar­tás:
kedd-péntek 13.00 – 18.00
szom­bat: 10.00 – 14.00

1027 Budapest II. Kapás u. 55.