Vízivárosi Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Vízi­vá­rosi Galé­ria
Minikepek2015.indd
Kiál­lí­tás címe: MINIKÉPEK – 100 FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Meg­hí­vott művé­szek: Ador­ján Attila • Aknay János • Ara­nyi Sán­dor • Ász­tai Csaba • Atlasz Gábor • Bako­nyi Mihály • Bak­sai József • Baky Péter • Bal­kanski, Nenko • Balogh Ervin • Bara­bás Már­ton • Baska József • ifj. Bene­dek Jenő • Benes József • Biká­csi Dani­ela • Bráda Tibor • Csáth Anna­má­ria • Csav­lek And­rás • Csáki Róbert • Csá­szár Gábor • Deák Ilona • Decsi Ilona • Dré­her János • Durkó Zsolt Ifj. • Erdős János • Fel­házi Ágnes • Fülöp Zol­tán • Gáll Ádám • Gara­bu­czy Ágnes • Ger­ló­czy Gábor • Gren­dova, Mira • Guti J. Soma • Győr­ffy Sán­dor • Han­sági Hédi • Har­mati And­rás • Har­mati Zsó­fia • Hévizi Éva • Hús Zol­tán • Illé­nyi Tamara • Incze Mózes • Iski Kocsis Tibor • Jánosi Kata­lin • Jar­meczky Ist­ván • Kádár János Mik­lós • Kádár Kata­lin • Kár­páti Tamás • Kecs­kés And­rás • Keeler Ashe­esh Ran­vig • Kele­men Kata­lin • Kéri Imre • Kéri Mihály • Kis Sán­dor Lajos • Kis­né­meth Ferenc • Klein Judith • Konok Tamás • Kopócsy Judit • Kovács Ferenc • Kovács– Gom­bos Dávid • Kovács-Gombos Gábor • Kovács Lehel • Kovács Péter Balázs • Kovács Tamás Vil­mos • Kováts Albert • Kraj­cso­vics Éva • Kron Zsu­zsa • Lajta Gábor • Len­csés Ida • Lovász Erzsé­bet •Lud­vig Zsu­zsanna • Magyar Gábor • Makó Judit • Mara Kinga Villő • Mat­zon Ákos • Mayer Berta • Nádas Ale­xandra • Nagy Előd • Nagy Gábor • Németh Géza • Neu­ber­ger Ist­ván • Ole­scher Tamás • Orvos And­rás • Osgyá­nyi Ran­vig Róza • Osgyá­nyi Sára • Őry Anna­má­ria • Paró­czi Ágnes • Pataki Ferenc • Pika • Pin­cze­he­lyi Sán­dor • Pokorni Péter • Puha Ferenc • Rau­nio Maria • Rényi Ka talin • Seré­nyi H. Zsig­mond • Sinkó Ist­ván • Sipos Endre • Sor Júlia • Ste­fa­no­vits Péter • Sz. Varga Ágnes • Szabó Fran­ciska • Sza­kács Imre • Szath­máry József • Szema­dám György • Sze­ré­nyi Gábor • Szi­lárd Klára • Szily Géza • Szo­tyory László • Szur­csik József • Tán­cos László • Tán­czos Krisz­tina • Tenk László • Tóth Laca • Tóth Pitya Ist­ván • Török Gábor • Vágó Magda • Ványai Mag­dolna • Varga-Amár László • Varga Edina • Varga Pat­rí­cia Minerva • Vár­he­lyi Tímea • Vere­bes György • Veress Sán­dor László •Végh And­rás • Végh­seő Klára • Vés­sey Gábor • Vin­cze Angéla • Wag­ner János • Wro­bel Péter • Z. Szabó Zol­tán • Zöld Anikó
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szeti író
Kurá­tor: Zöld Anikó festőmű­vész
Köz­remű­ködők:
Tás­kai Anna – fuvola
Tás­kai Adél – hárfa
a Far­kas Ferenc Zene­is­kola növendékei

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Magyar Fes­té­szet Napja egyik leg­si­ke­re­sebb és – a festők között is — leg­nép­szerűbb kiál­lí­tása a mini képek együt­tese A 20×20 cm fizi­ka­i­lag kis mére­té­ben a kiál­lító
művé­szek folya­ma­to­san nagy festői kér­dé­sek fel­ve­té­sére képe­sek. A kiál­lí­tás elke­rüli a
rutint, elő­térbe helyezi az önmeg­újí­tást, elke­rüli a mono­tó­niát, közön­ség elé tárja e képi
dimen­ziók lát­vá­nyos sok­fé­le­sé­gét. A mini kép a festő vizu­á­lis aforizmája.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 13. kedd 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 30.

www.cdr
Tele­fon: 06 1 201 6925
vizivarosigal@gmail.com

Nyitva tar­tás:
kedd-péntek 13.00 — 18.00
szom­bat: 10.00 — 14.00

1027 Buda­pest II. Kapás u. 55.