Kiál­lí­tás hely­színe: Víz­ivá­ro­si Galé­ria
Minikepek2015.indd
Kiál­lí­tás címe: MINIKÉPEK – 100 FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Meg­hí­vott művé­szek: Ador­ján Atti­la • Aknay János • Ara­nyi Sán­dor • Ász­tai Csa­ba • Atlasz Gábor • Bako­nyi Mihály • Bak­sai József • Baky Péter • Bal­kans­ki, Nen­ko • Balogh Ervin • Bara­bás Már­ton • Bas­ka József • ifj. Bene­dek Jenő • Benes József • Biká­csi Dani­e­la • Brá­da Tibor • Csáth Anna­má­ria • Csav­lek And­rás • Csá­ki Róbert • Csá­szár Gábor • Deák Ilo­na • Decsi Ilo­na • Dréh­er János • Dur­kó Zsolt Ifj. • Erdős János • Fel­há­zi Ágnes • Fülöp Zol­tán • Gáll Ádám • Gara­bu­czy Ágnes • Ger­ló­czy Gábor • Grend­o­va, Mira • Guti J. Soma • Győr­ffy Sán­dor • Han­sá­gi Hédi • Har­ma­ti And­rás • Har­ma­ti Zsó­fia • Hévi­zi Éva • Hús Zol­tán • Illé­nyi Tama­ra • Inc­ze Mózes • Iski Kocsis Tibor • Jáno­si Kata­lin • Jar­mecz­ky Ist­ván • Kádár János Mik­lós • Kádár Kata­lin • Kár­pá­ti Tamás • Kecs­kés And­rás • Keeler Asheesh Ran­vig • Kele­men Kata­lin • Kéri Imre • Kéri Mihály • Kis Sán­dor Lajos • Kis­né­meth Ferenc • Klein Judith • Konok Tamás • Kopócsy Judit • Kovács Ferenc • Kovács- Gom­bos Dávid • Kovács-Gombos Gábor • Kovács Lehel • Kovács Péter Balázs • Kovács Tamás Vil­mos • Kováts Albert • Kraj­cso­vics Éva • Kron Zsu­zsa • Laj­ta Gábor • Len­csés Ida • Lovász Erzsé­bet •Lud­vig Zsu­zsan­na • Magyar Gábor • Makó Judit • Mara Kin­ga Vil­lő • Mat­zon Ákos • Mayer Ber­ta • Nádas Ale­xand­ra • Nagy Előd • Nagy Gábor • Németh Géza • Neu­ber­ger Ist­ván • Olescher Tamás • Orvos And­rás • Osgyá­nyi Ran­vig Róza • Osgyá­nyi Sára • Őry Anna­má­ria • Paróczi Ágnes • Pata­ki Ferenc • Pika • Pin­c­ze­he­lyi Sán­dor • Pokor­ni Péter • Puha Ferenc • Raunio Maria • Rényi Ka talin • Seré­nyi H. Zsig­mond • Sin­kó Ist­ván • Sipos End­re • Sor Júlia • Ste­fa­no­vits Péter • Sz. Var­ga Ágnes • Sza­bó Fran­cis­ka • Sza­kács Imre • Szath­máry József • Sze­ma­dám György • Sze­ré­nyi Gábor • Szi­lárd Klá­ra • Szily Géza • Szo­tyory Lász­ló • Szur­csik József • Tán­cos Lász­ló • Tánczos Krisz­ti­na • Tenk Lász­ló • Tóth Laca • Tóth Pitya Ist­ván • Török Gábor • Vágó Mag­da • Ványai Mag­dol­na • Varga-Amár Lász­ló • Var­ga Edi­na • Var­ga Pat­rí­cia Miner­va • Vár­he­lyi Tímea • Vere­bes György • Veress Sán­dor Lász­ló •Végh And­rás • Végh­seő Klá­ra • Vés­sey Gábor • Vin­c­ze Angé­la • Wag­ner János • Wro­bel Péter • Z. Sza­bó Zol­tán • Zöld Ani­kó
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­sze­ti író
Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dők:
Tás­kai Anna – fuvo­la
Tás­kai Adél – hár­fa
a Far­kas Ferenc Zene­is­ko­la növen­dé­kei

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Magyar Fes­té­szet Nap­ja egyik leg­si­ke­re­sebb és – a fes­tők között is — leg­nép­sze­rűbb kiál­lí­tá­sa a mini képek együt­te­se A 20×20 cm fizi­ka­i­lag kis mére­té­ben a kiál­lí­tó
művé­szek folya­ma­to­san nagy fes­tői kér­dé­sek fel­ve­té­sé­re képe­sek. A kiál­lí­tás elke­rü­li a
rutint, elő­tér­be helye­zi az önmeg­újí­tást, elke­rü­li a mono­tó­ni­át, közön­ség elé tár­ja e képi
dimen­zi­ók lát­vá­nyos sok­fé­le­sé­gét. A mini kép a fes­tő vizu­á­lis afo­riz­má­ja.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 13. kedd 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 30.

www.cdr
Tele­fon: 06 1 201 6925
vizivarosigal@gmail.com

Nyit­va tar­tás:
kedd-péntek 13.00 — 18.00
szom­bat: 10.00 — 14.00

1027 Buda­pest II. Kapás u. 55.