Vízi­vá­rosi Galéria
Mini-képek

A Képp­árok 2017.évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­za­tá­nak
már csak a két kiál­lí­tó­hely miatt egyik kitün­te­tett ese­mé­nye
A két kép erősítheti,kiegészítheti egymást,mélyebben fejez­het ki egy-egy fes­tői prog­ra­mot, ars poe­ti­cát.
A Mini- kép a fes­tő vizu­á­lis aforizmája,ez évben eldől,hogy az afo­riz­ma két kép­ben miként fest­he­tő meg

Meg­nyi­tó: októ­ber 10. 18óra
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti iró
Közreműködik:Ferge Eli­za­bet hár­fa
A Bar­tók Béla Zene­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép Isko­la növen­dé­ke