Művé­szek a II. kerü­let­ben – Emlék­ki­ál­lí­tás soro­za­tá­ban

SZEKERES BÉLA (1890–1966)

CSENDÉLETEK — Alko­hol­men­tes víz (A tisz­ta for­rás) — fest­mé­nyek, gra­fi­kák, fotók

Meg­nyi­tó: 2014. októ­ber 3., pén­tek, 18 óra
A meg­nyi­tón vetí­tés­re kerül Sze­ke­res Bélá­ról készült port­ré­film, Fehér Már­ta
kép­ző­mű­vész, a fes­tő­mű­vész uno­ká­já­nak össze­ál­lí­tá­sá­ban.
A kiál­lí­tást ren­de­zi: Fehér Már­ta

Rend­kí­vü­li sok­fé­le­ség jel­le­mez­te művé­sze­ti tevé­keny­sé­gét. Készí­tett olaj­fest­mé­nye­ket, akva­rel­le­ket, fres­kót, szí­nes és fekete-fehér raj­zo­kat, fotó­kat (bele­ért­ve a külön­bö­ző kísér­le­ti tech­ni­ká­kat), bélyeg-, képeslap-, illet­ve pla­kát­ter­ve­ket és gumi állat­fi­gu­rá­kat is.
Nap­lót írt és szá­mos fes­tő kor­tár­sá­val leve­le­zett. Az első világ­há­bo­rú­ban hadi­tu­dó­sí­tó­ként fotó­zott és gra­fi­ká­kat készí­tett.

Tanul­má­nya­it a Magyar Kirá­lyi Ipar­mű­vé­sze­ti Isko­lá­ban végez­te (1905–1910). 5 év után rajz­ta­ní­tói dip­lo­mát kapott, ezután 1 évet, mint ösz­tön­dí­jas, a gra­fi­ka sza­kon tanult. 1911-ben meg­hív­ták Rio de Janeiro-ba fres­kót fes­te­ni, fes­tő­mű­vész tár­sá­val, Amberg József­fel együtt, ahol 6 hóna­pot töl­töt­tek. Rió­ban szá­mos fény­ké­pet készí­tett és nap­lót is írt. A mun­ka befe­je­zé­se után hosszabb időt töl­tött Olasz­or­szág­ban, ahon­nan szí­nes rajz­so­ro­za­tok­kal tért haza. 1912–13-ban az ipar­mű­vé­sze­ti isko­lá­ban tanár­se­géd volt a gra­fi­ka sza­kon. Az első világ­há­bo­rú­ban hadi­tu­dó­sí­tó­ként fény­ké­pe­ket és gra­fi­ká­kat, majd olasz fog­sá­ga ide­jén, raj­zos nap­lót készí­tett. A hadi­fo­goly tár­bor­ban Sza­da Ist­ván­nak fes­té­sze­tet taní­tott, majd 1920-ban közös kiál­lí­tá­son vet­tek részt.
Hadi­fog­sá­ga után, 1919-től Buda­pes­ten tevé­keny­ke­dett, önál­ló kiál­lí­tást ren­de­zett. Pla­kát­ja­i­val és gra­fi­kai mun­ká­i­val szá­mos első és máso­dik díjat nyert. Fest­mé­nye­i­vel kép­ző­mű­vé­sze­ti kiál­lí­tá­so­kon vett részt, táj­ké­pe­ket és figu­rá­lis kom­po­zí­ci­ó­kat muta­tott be (Orszá­gos Magyar Szép­mű­vé­sze­ti Múze­um, Téli Kiál­lí­tás, Nem­ze­ti Sza­lon). A máso­dik világ­há­bo­rú után főleg olaj­fest­mé­nye­ket készí­tett. 1923-tól a II. kerü­let­ben lakott és alko­tott. 1923-tól a DORCO-ban (Dr. Doro­gi Gumi­gyár) dol­go­zott, mint játék­ter­ve­ző, a játék­osz­tályt vezet­te. Egy kép­ző­mű­vé­sze­ti alko­tá­sa a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban talál­ha­tó. 1966-ban hunyt el Buda­pes­ten. (Fehér Már­ta)

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 3–24.
Nyit­va tar­tás: kedd­től pén­te­kig 13–18 órá­ig
szom­ba­ton 10–14 órá­ig
Tele­fon: 201 6925
www.vizivarosigaleria.hu
1027 Buda­pest, Kapás utca 55.