Vízivárosi Galéria

Művé­szek a II. kerü­let­ben – Emlék­ki­ál­lí­tás sorozatában

SZEKERES BÉLA (1890–1966)

CSENDÉLETEK — Alko­hol­men­tes víz (A tiszta for­rás) — fest­mé­nyek, gra­fi­kák, fotók

Meg­nyitó: 2014. októ­ber 3., pén­tek, 18 óra
A meg­nyi­tón vetí­tésre kerül Sze­ke­res Bélá­ról készült por­tré­film, Fehér Márta
képzőmű­vész, a festőmű­vész uno­ká­já­nak össze­ál­lí­tá­sá­ban.
A kiál­lí­tást ren­dezi: Fehér Márta

Rend­kí­vüli sok­fé­le­ség jel­le­mezte művé­szeti tevé­keny­sé­gét. Készí­tett olaj­fest­mé­nye­ket, akva­rel­le­ket, fres­kót, szí­nes és fekete-fehér raj­zo­kat, fotó­kat (bele­értve a külön­böző kísér­leti tech­ni­ká­kat), bélyeg-, képeslap-, illetve plak­át­ter­ve­ket és gumi állat­fi­gu­rá­kat is.
Nap­lót írt és szá­mos festő kor­tár­sá­val leve­le­zett. Az első világ­há­bo­rú­ban hadi­tu­dó­sí­tó­ként fotó­zott és gra­fi­ká­kat készített.

Tanul­má­nyait a Magyar Kirá­lyi Iparmű­vé­szeti Isko­lá­ban végezte (1905–1910). 5 év után rajz­ta­ní­tói dip­lo­mát kapott, ezután 1 évet, mint ösz­tön­dí­jas, a gra­fika sza­kon tanult. 1911-ben meg­hív­ták Rio de Janeiro-ba fres­kót fes­teni, festőmű­vész tár­sá­val, Amberg József­fel együtt, ahol 6 hóna­pot töl­töt­tek. Rió­ban szá­mos fény­ké­pet készí­tett és nap­lót is írt. A munka befe­je­zése után hosszabb időt töl­tött Olasz­or­szág­ban, ahon­nan szí­nes rajz­so­ro­za­tok­kal tért haza. 1912–13-ban az iparmű­vé­szeti isko­lá­ban tanár­se­géd volt a gra­fika sza­kon. Az első világ­há­bo­rú­ban hadi­tu­dó­sí­tó­ként fény­ké­pe­ket és gra­fi­ká­kat, majd olasz fog­sága ide­jén, raj­zos nap­lót készí­tett. A hadi­fo­goly tár­bor­ban Szada Ist­ván­nak fes­té­sze­tet taní­tott, majd 1920-ban közös kiál­lí­tá­son vet­tek részt.
Hadi­fog­sága után, 1919-től Buda­pes­ten tevé­keny­ke­dett, önálló kiál­lí­tást ren­de­zett. Pla­kát­ja­i­val és gra­fi­kai mun­ká­i­val szá­mos első és máso­dik díjat nyert. Fest­mé­nye­i­vel képzőmű­vé­szeti kiál­lí­tá­so­kon vett részt, táj­ké­pe­ket és figu­rá­lis kom­po­zí­ci­ó­kat muta­tott be (Orszá­gos Magyar Szépmű­vé­szeti Múzeum, Téli Kiál­lí­tás, Nem­zeti Sza­lon). A máso­dik világ­há­ború után főleg olaj­fest­mé­nye­ket készí­tett. 1923-tól a II. kerü­let­ben lakott és alko­tott. 1923-tól a DORCO-ban (Dr. Dorogi Gumi­gyár) dol­go­zott, mint játék­ter­vező, a játék­osz­tályt vezette. Egy képzőmű­vé­szeti alko­tása a Magyar Nem­zeti Galé­ri­á­ban talál­ható. 1966-ban hunyt el Buda­pes­ten. (Fehér Márta)

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 3–24.
Nyitva tar­tás: keddtől pén­te­kig 13–18 óráig
szom­ba­ton 10–14 óráig
Tele­fon: 201 6925
www.vizivarosigaleria.hu
1027 Buda­pest, Kapás utca 55.