Vízivárosi Galéria

Művészek a II. ke­rü­let­ben – Emlékkiállítás so­ro­za­tá­ban

SZEKERES BÉLA (1890-1966)

CSENDÉLETEK – Alkoholmentes víz (A tisz­ta for­rás) – fest­mé­nyek, gra­fi­kák, fo­tók

Megnyitó: 2014. ok­tó­ber 3., pén­tek, 18 óra
A meg­nyi­tón ve­tí­tés­re ke­rül Szekeres Béláról ké­szült port­ré­film, Fehér Márta
kép­ző­mű­vész, a fes­tő­mű­vész uno­ká­já­nak össze­ál­lí­tá­sá­ban.
A ki­ál­lí­tást ren­de­zi: Fehér Márta

Rendkívüli sok­fé­le­ség jel­le­mez­te mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gét. Készített olaj­fest­mé­nye­ket, ak­va­rel­le­ket, fres­kót, szí­nes és fekete-fehér raj­zo­kat, fo­tó­kat (be­le­ért­ve a kü­lön­bö­ző kí­sér­le­ti tech­ni­ká­kat), bélyeg-, képeslap-, il­let­ve pla­kát­ter­ve­ket és gu­mi ál­lat­fi­gu­rá­kat is.
Naplót írt és szá­mos fes­tő kor­tár­sá­val le­ve­le­zett. Az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban ha­di­tu­dó­sí­tó­ként fo­tó­zott és gra­fi­ká­kat ké­szí­tett.

Tanulmányait a Magyar Királyi Iparművészeti Iskolában vé­gez­te (1905-1910). 5 év után rajz­ta­ní­tói dip­lo­mát ka­pott, ez­után 1 évet, mint ösz­tön­dí­jas, a gra­fi­ka sza­kon ta­nult. 1911-ben meg­hív­ták Rio de Janeiro-ba fres­kót fes­te­ni, fes­tő­mű­vész tár­sá­val, Amberg Józseffel együtt, ahol 6 hó­na­pot töl­töt­tek. Rióban szá­mos fény­ké­pet ké­szí­tett és nap­lót is írt. A mun­ka be­fe­je­zé­se után hosszabb időt töl­tött Olaszországban, ahon­nan szí­nes rajz­so­ro­za­tok­kal tért ha­za. 1912-13-ban az ipar­mű­vé­sze­ti is­ko­lá­ban ta­nár­se­géd volt a gra­fi­ka sza­kon. Az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban ha­di­tu­dó­sí­tó­ként fény­ké­pe­ket és gra­fi­ká­kat, majd olasz fog­sá­ga ide­jén, raj­zos nap­lót ké­szí­tett. A ha­di­fo­goly tár­bor­ban Szada Istvánnak fes­té­sze­tet ta­ní­tott, majd 1920-ban kö­zös ki­ál­lí­tá­son vet­tek részt.
Hadifogsága után, 1919-től Budapesten te­vé­keny­ke­dett, ön­ál­ló ki­ál­lí­tást ren­de­zett. Plakátjaival és gra­fi­kai mun­ká­i­val szá­mos el­ső és má­so­dik dí­jat nyert. Festményeivel kép­ző­mű­vé­sze­ti ki­ál­lí­tá­so­kon vett részt, táj­ké­pe­ket és fi­gu­rá­lis kom­po­zí­ci­ó­kat mu­ta­tott be (Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Téli Kiállítás, Nemzeti Szalon). A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után fő­leg olaj­fest­mé­nye­ket ké­szí­tett. 1923-tól a II. ke­rü­let­ben la­kott és al­ko­tott. 1923-tól a DORCO-ban (Dr. Dorogi Gumigyár) dol­go­zott, mint já­ték­ter­ve­ző, a já­ték­osz­tályt ve­zet­te. Egy kép­ző­mű­vé­sze­ti al­ko­tá­sa a Magyar Nemzeti Galériában ta­lál­ha­tó. 1966-ban hunyt el Budapesten. (Fehér Márta)

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 3-24.
Nyitva tar­tás: kedd­től pén­te­kig 13-18 órá­ig
szom­ba­ton 10-14 órá­ig
Telefon: 201 6925
www.vizivarosigaleria.hu
1027 Budapest, Kapás ut­ca 55.