Vízivárosi Galéria

Vízivárosi Galéria


Kiál­lí­tás cí­me: “Miniképek”

Évek óta a szak­ma egyik leg­si­ke­re­sebb ren­dez­vé­nye. 100 fes­tő­mű­vész ön­val­lo­má­sa, egyen­ként 20×20 cm-es vász­non.
Meg­nyitja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író.

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Ezek a ki­ál­lí­tá­sok lát­vány és gon­do­lat gazdagok,tudósítanak nem­csak kreativitásról,de
te­het­ség­ről is, le­le­mé­nyes­ség­ről és al­kal­ma­zó kész­ség­ről, s ar­ról is,hogy a mű­vé­szi
ér­ték egy­ben a mű­vész ér­té­két is jel­zi, aki eb­ben a kis mé­ret­ben is a vi­lág tel­jes­sé­gét
kí­ván­ja meg­kö­ze­lí­te­ni.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 11. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 29.

Nyitva tar­tás:
kedd-péntek 13.00 – 18.00
szom­bat: 10.00 – 14.00

www.cdr
1027 Budapest, Kapás ut­ca 55.