Vízivárosi Galéria


Kiál­lí­tás címe: “Mini­ké­pek”

Évek óta a szak­ma egyik leg­si­ke­re­sebb ren­dez­vé­nye. 100 fes­tő­mű­vész önval­lo­má­sa, egyen­ként 20x20 cm-es vász­non.
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­sze­ti író.

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Ezek a kiál­lí­tá­sok lát­vány és gon­do­lat gazdagok,tudósítanak nem­csak kreativitásról,de
tehet­ség­ről is, lele­mé­nyes­ség­ről és alkal­ma­zó kész­ség­ről, s arról is,hogy a művé­szi
érték egy­ben a művész érté­két is jel­zi, aki ebben a kis méret­ben is a világ tel­jes­sé­gét
kíván­ja meg­kö­ze­lí­te­ni.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 11. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 29.

Nyit­va tar­tás:
kedd-péntek 13.00 — 18.00
szom­bat: 10.00 — 14.00

www.cdr
1027 Buda­pest, Kapás utca 55.