XI. kerületi események

Koszorúzások:

10.00  

Kelen­he­gyi úti művész­ház
1118 Buda­pest, Kelen­he­gyi u. 11.

Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter

11.00  

Gár­do­nyi tér
1114 Buda­pest, Gár­do­nyi tér

Csont­váry emlék­táb­la 

Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter

12.00

Gel­lért Szál­ló
1111 Buda­pest  Szent Gel­lért tér 1.

Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész kamara-kiállítása 

Beszél­ge­tés Szent­györ­gyi József­fel, a 2011. évi MFN élet­mű­dí­jas­sal.

Veze­ti: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

13.30–16.00

Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény
1092 Buda­pest, Ráday u. 18.
(bejá­rat az Erkel u. 15. felől)

Fes­tő­nők ma – szim­pó­zi­um

A beszél­ge­tés­sel egy idő­ben a témá­hoz kap­cso­lód­va kiál­lí­tás nyí­lik

Női vonal” cím­mel

Szim­pó­zi­um­ra meg­hí­vott elő­adók:
Kese­rű Kata­lin, Feledy Balázs, Sza­bó Noé­mi, Sza­kolczay Lajos

Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes

Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la

Nyit­va tar­tás: K-P 12.00–18.00-ig, Szo 10.00–14.00-ig

2012. októ­ber 29-ig

16.30

Újbu­da Galé­ria
1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai utca 5. I. em. Újbu­da Önkor­mány­za­tá­nak Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­la

5 éves az Újbu­da Galé­ria Veszely Ferenc fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa                                            

Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter

Meg­nyit­ja: Józsa Kitty művé­szet­tör­té­nész

Meg­te­kint­he­tő: hiva­ta­li idő­ben

2012. novem­ber 9-ig

19.00

Moha Kul­tur­tér és Kávé­ház
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11.

Kor­társ válo­ga­tás”

Meg­nyit­ja: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

20.00

Sen­sa­ria Nyi­tott műte­rem
Bar­tók Béla út 1. szám, üres üzlet­he­lyi­ség

Finisszázs

Kiál­lí­tók: Hor­váth Krisz­ti­án, Hor­váth Roland, Kovács Lehel, Lász­ló Dáni­el, Sza­bó Ábel, Lőrincz Tamás, Rolik Ádám

Meg­nyit­ja: A Sen­sa­ria Egye­sü­let már­ci­us 1. óta hasz­nál­ja ezt a XI. Kerü­le­ti Önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban álló, jelen­leg üres üzlet­he­lyi­sé­get, ahol nyi­tott műter­met hozott lét­re októ­ber 31-ig, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mény­so­ro­zat végé­ig. A záró-kiállításon az elmúlt fél évben itt készült képek kerül­nek bemu­ta­tás­ra.

Nyit­va tar­tás: K-Szo 10.00–18.00-ig

2012. októ­ber 30-ig

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.