2015. októ­ber 13. kedd

18.00
Karin­thy Sza­lon

1111 Bp., Karin­thy Fri­gyes út 22.
Szo­tyory Lász­ló fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: H-P: 11.00–18.00
2015. novem­ber 13-ig

2015. októ­ber 14. szer­da

17.00
B29 Kiál­lí­tó­tér

1114 Bp., Bar­tók Béla út 29.
“NŐI VONAL IV.” Nő fes­tő­mű­vé­szek kiál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Gas­sama Sza­bó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Voi­ce Drops
Nyitvatar­tás:
H-V: 10.00–18.00
2015. októ­ber 29-ig

2015. októ­ber 16. pén­tek

11.00
Kelen­he­gyi Műte­rem­há­zak

1114 Buda­pest. Kelen­he­gyi út 12–14.
Dudits Andor fes­tő­mű­vész emlék­táb­la ava­tás

13.00
ÚJBUDA Galé­ria

1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.
Simon Zsolt fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­szeti író
Köz­re­mű­kö­dik: Magyar Rádió Szim­fo­ni­kus Zene­ka­rá­nak tag­jai
Nyit­va tar­tás: Hiva­ta­li idő­ben

14.30
Ete­le Hely­tör­té­ne­ti Kiál­lí­tó­hely

1117 Buda­pest, Erő­mű u. 4
Fabók Gyu­la emlék­ki­ál­lí­tás
Meg­nyit­ja: Vagyócz­ky Károly fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus

17.00
ART IX-XI Galé­ria

1114 Bp., Bar­tók Béla út 1.
Vásár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiál­lí­tá­sa
Tár­lat­ve­ze­tést tart Pogány Gábor művé­szet­tör­té­nész

18.00
Gár­do­nyi tér

Buda­pest XI. ker., Gár­do­nyi tér
Csont­váry emlék­táb­la koszo­rú­zá­sa,
Bar­tók Béla úti FESTMÉNY REPRODUKCIÓK ÓRIÁSPRINTEKEN
A koszo­rú­zá­son részt vesz és a kál­lí­tást meg­nyit­ja: Dr. Hoff­mann Tamás, ÚJBUDA pol­gár­mes­te­re
Köz­re­mű­kö­dő: Kasza Roland és dobos tanít­vá­nyai

18.30
Fény­fes­tés a B32 hom­lok­za­tán

19.00
B32 Tre­zor Galé­ria

1111 Bp., Bar­tók Béla út 32.
FÉNY ENERGIAMISZTÉRIUM
Sík­plasz­ti­kák kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja
Meg­nyitja: Sipos End­re
Köz­re­mű­kö­dik: Fábi­án Gyu­la köl­tő
Nyit­va tar­tás: H-P: 11.00–18.00
2015. novem­ber 6 — ig

20.00
B32 Galé­ria és Kul­túr­tér

1111 Bp., Bar­tók Béla út 32.
F É N Y c. fes­té­sze­ti kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja 2015 a Fény éve, Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar tisz­te­le­té­re, a ma élő fes­té­sze­tünk jeles kép­vi­se­lő­i­ből nyí­lik a kiál­lí­tás.
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Éder György csel­lón
Nyitvatar­tás: mun­ka­na­po­kon: 11.00–18.00
2015. novem­ber 6-ig