Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ
A FESTÉSZET NAPJA 2015

A fes­tők védő­szent­je, Szent Lukács orvo­si műkö­dé­se épp­úgy ismert, mint fes­tői tény­ke­dé­se. Neki tulaj­do­nít­ják a római Maria Mag­gi­o­re bazi­li­ká­ban őrzött Mária képet is.
Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis ötle­te és 2002-ben hozott elha­tá­ro­zá­sa — misze­rint Szent Lukács nap­ja, októ­ber 18-a legyen a Fes­té­szet nap­ja – az elmúlt 13 év folya­mán ran­gos, magas művé­sze­ti szin­tű, több­he­tes fesz­ti­vál­lá vált.

októ­ber 15. csü­tör­tök 17 óra
talál­ko­zás: Buda­pest XI. Orlay u 2/b ház előtt

BREZNAY PÁL
fes­tő­mű­vész, a „Lukács” fes­tő­je
http://breznaypal.com
műte­rem láto­ga­tás

br1

br2

ybl logo