Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ
A FESTÉSZET NAPJA 2015

A fes­tők vé­dő­szent­je, Szent Lukács or­vo­si mű­kö­dé­se épp­úgy is­mert, mint fes­tői tény­ke­dé­se. Neki tu­laj­do­nít­ják a ró­mai Maria Maggiore ba­zi­li­ká­ban őr­zött Mária ké­pet is.
Bráda Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis öt­le­te és 2002-ben ho­zott el­ha­tá­ro­zá­sa – mi­sze­rint Szent Lukács nap­ja, ok­tó­ber 18-a le­gyen a Festészet nap­ja – az el­múlt 13 év fo­lya­mán ran­gos, ma­gas mű­vé­sze­ti szin­tű, több­he­tes fesz­ti­vál­lá vált.

ok­tó­ber 15. csü­tör­tök 17 óra
ta­lál­ko­zás: Budapest XI. Orlay u 2/b ház előtt

BREZNAY PÁL
fes­tő­mű­vész, a „Lukács” fes­tő­je
http://breznaypal.com
mű­te­rem lá­to­ga­tás

br1

br2

ybl logo

Comments are closed.