Ybl Egyesület

Hely­szín: MŰEGYETEM RAJZI GALÉRIA
Meg­nyitja: Balogh Balázs DLA épí­tész, egye­temi tanár
A kiál­lí­tást kurá­tora: Sebes­tény Ferenc DLA
A kiál­lí­tást szer­vezője: Ybl Egye­sü­let
ybl_logo
A festők védő­szentje, Szent Lukács orvosi műkö­dése épp­úgy ismert, mint festői tény­ke­dése.
Neki tulaj­do­nít­ják a római Maria Mag­giore bazi­li­ká­ban őrzött Mária képet is. Bráda Tibor festőmű­vész zse­ni­á­lis ötlete és 2002-ben hozott elha­tá­ro­zása, misze­rint Szent Lukács napja, októ­ber 18-a legyen a Fes­té­szet napja, 12 év alatt ran­gos, magas művé­szeti szintű , több­he­tes fesz­ti­vállá vált. Az épí­té­szet és fes­té­szet kap­cso­lata annyira nyil­ván­való… Szá­mos kor­társ épí­té­szünk rajza, akva­rellje, gra­fi­kája rend­sze­re­sen meg­je­le­nik a galé­riák kiál­lí­tá­sain. Ybl egy-egy terve –rajza gyö­nyörű séges képzőmű vészeti alko­tás is.
A Műe­gye­tem Rajzi Galé­ri­á­ban nyíló kiál­lí­tás Ybl Mik­lós épü­le­te­iről készí­tett hall­ga­tói
raj­zok válo­ga­tása. A kiál­lí­tás meg­tek intése díj­ta­lan.

együttmű­ködő Part­ner BME Rajzi és For­ma­ter­ve­zési Tanszék

A kiál­lí­tást idő­pontja: 2014. októ­ber 20. hétfő 12 óra
1111 Buda­pest, Műe­gye­tem rkp. 3.
BME “K” épü­let III. em elet 20 .