Ybl Egyesület

Helyszín: MŰEGYETEM RAJZI GALÉRIA
Megnyitja: Balogh Balázs DLA épí­tész, egye­te­mi ta­nár
A ki­ál­lí­tást ku­rá­to­ra: Sebestény Ferenc DLA
A ki­ál­lí­tást szer­ve­ző­je: Ybl Egyesület
ybl_logo
A fes­tők vé­dő­szent­je, Szent Lukács or­vo­si mű­kö­dé­se épp­úgy is­mert, mint fes­tői tény­ke­dé­se.
Neki tu­laj­do­nít­ják a ró­mai Maria Maggiore ba­zi­li­ká­ban őr­zött Mária ké­pet is. Bráda Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis öt­le­te és 2002-ben ho­zott el­ha­tá­ro­zá­sa, mi­sze­rint Szent Lukács nap­ja, ok­tó­ber 18-a le­gyen a Festészet nap­ja, 12 év alatt ran­gos, ma­gas mű­vé­sze­ti szin­tű , több­he­tes fesz­ti­vál­lá vált. Az épí­té­szet és fes­té­szet kap­cso­la­ta annyi­ra nyil­ván­va­ló… Számos kor­társ épí­té­szünk raj­za, ak­va­rell­je, gra­fi­ká­ja rend­sze­re­sen meg­je­le­nik a ga­lé­ri­ák ki­ál­lí­tá­sa­in. Ybl egy-egy ter­ve –raj­za gyö­nyö­rű sé­ges kép­ző­mű vé­sze­ti al­ko­tás is.
A Műegyetem Rajzi Galériában nyí­ló ki­ál­lí­tás Ybl Miklós épü­le­te­i­ről ké­szí­tett hall­ga­tói
raj­zok vá­lo­ga­tá­sa. A ki­ál­lí­tás meg­tek in­té­se díj­ta­lan.

együtt­mű­kö­dő Partner BME Rajzi és Formatervezési Tanszék

A ki­ál­lí­tást idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 20. hét­fő 12 óra
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
BME “K” épü­let III. em el­et 20 .