Hely­szín: MŰEGYETEM RAJZI GALÉRIA
Meg­nyit­ja: Balogh Balázs DLA épí­tész, egye­te­mi tanár
A kiál­lí­tást kurá­to­ra: Seb­es­tény Ferenc DLA
A kiál­lí­tást szer­ve­ző­je: Ybl Egye­sü­let
ybl_logo
A fes­tők védő­szent­je, Szent Lukács orvo­si műkö­dé­se épp­úgy ismert, mint fes­tői tény­ke­dé­se.
Neki tulaj­do­nít­ják a római Maria Mag­gi­o­re bazi­li­ká­ban őrzött Mária képet is. Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis ötle­te és 2002-ben hozott elha­tá­ro­zá­sa, misze­rint Szent Lukács nap­ja, októ­ber 18-a legyen a Fes­té­szet nap­ja, 12 év alatt ran­gos, magas művé­sze­ti szin­tű , több­he­tes fesz­ti­vál­lá vált. Az épí­té­szet és fes­té­szet kap­cso­la­ta annyi­ra nyil­ván­va­ló… Szá­mos kor­társ épí­té­szünk raj­za, akva­rell­je, gra­fi­ká­ja rend­sze­re­sen meg­je­le­nik a galé­ri­ák kiál­lí­tá­sa­in. Ybl egy-egy ter­ve –raj­za gyö­nyö­rű séges kép­ző­mű vésze­ti alko­tás is.
A Műegye­tem Raj­zi Galé­ri­á­ban nyí­ló kiál­lí­tás Ybl Mik­lós épü­le­te­i­ről készí­tett hall­ga­tói
raj­zok válo­ga­tá­sa. A kiál­lí­tás meg­tek inté­se díj­ta­lan.

együtt­mű­kö­dő Part­ner BME Raj­zi és For­ma­ter­ve­zé­si Tan­szék

A kiál­lí­tást idő­pont­ja: 2014. októ­ber 20. hét­fő 12 óra
1111 Buda­pest, Műegye­tem rkp. 3.
BME “K” épü­let III. em elet 20 .